top of page

ויקטורי שומרת על יציבות רווחית ב-Q2

המניה מוסיפה להתחזק מעל 3%, למרות הירידות בשווקים שפגעו בהוצאות המימוןויקטורי רשת סופרמרקטים הפועלת כרשת שיווק קמעונאי בתחום המזון בשיטת הדיסקאונט ומציעה סל קניות מוזל לצרכן תוך התייחסות לתחרות המקומית בסביבת כל סניפיה ברחבי הארץ, מדווחת על תוצאותיה לרבעון השני של 2022.


תוצאות כספיות:

מכירות החברה ברבעון השני של שנת 2022 הסתכמו בכ-594.7 מיליון שקל, עלייה של כ-2.7% בהשוואה לכ-578.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול במכירות נבע מפתיחת חנויות חדשות ומקמפיין טלוויזיה שהושק ברבעון הראשון. ההכנסות ברבעון משקפות קצב שנתי של 2.4 מיליארד שקל.

הפדיון בחנויות זהות במהלך הרבעון קטן בכ-0.1%, בהשוואה לפדיון בחנויות זהות במהלך הרבעון המקביל אשתקד.


הפדיון למ"ר במהלך הרבעון השני של שנת 2022 עמד על 8.9 אלפי ש"ח למ"ר, לעומת פדיון של כ- 9 אלפי ש"ח למ"ר ברבעון המקביל אשתקד. הפדיון למ"ר בחנויות זהות במהלך הרבעון השני של שנת 2022 עמד על כ- 9 אלפי ש"ח למ"ר בשיעור דומה לרבעון המקביל אשתקד.


הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2022 הסתכם בכ-150.6 מיליון שקל, גידול של כ-2.5% בהשוואה לרווח גולמי של כ- 146.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה. שיעור הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-25.3% לעומת 25.4% בתקופה מקבילה אשתקד.


הרווח מפעולות רגילות לאחר הוצאות אחרות ברבעון השני של שנת 2022 הסתכם בכ-25.6 מיליון שקל גידול של כ-8%, לעומת כ-23.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מעלייה במכירות וירידה בשיעור הוצאות שיווק מתוך כלל המכירות בעקבות ירידה בהוצאות שכר ובהוצאות הפרסום ולמרות גידול בהוצאות שכר הדירה, ארנונה והוצאות רכב כתוצאה מהאינפלציה.

הוצאות מימון נטו ברבעון השני הסתכמו בכ- 8.8 מיליון ש״ח בהשוואה ל- 5.1 מיליון ש״ח ברבעון המקביל. הגידול בהוצאות המימון נובע בעיקר מירידות ערך של נכסים פיננסים כתוצאה מירידות בשוק ההון בקיזוז עליית ערך של ההשקעה בחברת דריל.


הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2022 הסתכם לכ-13.0 מיליון שקל, ירידה של כ-7% לעומת 14.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מעלייה בהוצאות המימון כמפורט לעיל.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לרבעון השני הסתכם בכ- 82.3 מיליון שקל – התזרים החזק מאפשר לחברה לשמר את מגמת הצמיחה ופתיחת הסניפים החדשים של תת הרשת, לצד אפשרות לרכישת סניפים ורשתות ברחבי הארץ.


קופת מזומנים נכון ל-30.06.2022 הסתכמה בכ-148.4 מיליון שקל. קופת המזומנים אף היא עומד לרשות החברה לתמיכה בצמיחת הרשת.ההון העצמי הסתכם בכ-360 מיליון שקל, המהווה כ-18% מהמאזן, לעומת כ-331 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ- 8.6% הנובע בעיקר מגידול ברווח הנקי של החברה ורכישת מניות של החברה בהיקף של כ- 7.8 מיליון שקל.

bottom of page