top of page

התוצר הישראלי בין הגבוהים ב-OECD

התוצר המקומי הגולמי של ישראל צמח ברביע השני של 2022, לעומת הרביע הקודם, בקצב מהיר של 6.8% (במונחים שנתיים, נתונים מנוכי עונתיות). נתוני הצמיחה החזקים יחסית של המשק הישראלי בלטו לחיוב בהשוואה בינלאומית


שיעור הצמיחה של ישראל ברביע השני של השנה (לעומת הרביע הקודם) היה מהגבוהים מבין מדינות ה-OECD. הקדימו את ישראל רק הולנד (עם שיעור צמיחה של כ-10.9%) ורומניה (עם צמיחה של כ-8.6%). כמו כן, ישראל בלטה לחיוב גם בבחינה של שיעור הצמיחה ברביע השני של השנה לעומת הרביע המקביל אשתקד (q2/21), זאת כפי שצוין בהודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), שלוותה לפרסום נתוני החשבונאות הלאומית, מוקדם יותר החודש. זאת ועוד, בישראל רמת התוצר בעת הנוכחית (q2/22) גבוהה בכ-11.9% בהשוואה לרמה שהייתה ערב פרוץ משבר הקורונה (q4/19). נדגיש כי מדובר בשיעור הגבוה ביותר מבין כל מדינות ה-OECD, כאשר ישנן מדינות שטרם שבו לרמת הפעילות שהייתה לפני המשבר, ביניהן: ספרד, סלובקיה וצ'כיה.
בנוסף, בחנו את רמת התוצר של מדינות ה-OECD (עבורן קיימים נתונים לרביע השני של 2022) בהשוואה למגמה טרום המשבר. המגמה חושבה בהנחה תיאורטית של צמיחת התוצר מתחילת 2020 בהתאם לממוצע הרבעוני של קצב הצמיחה בשנים 2015-2019. בתרשים המצורף מוצגת השוואה בינלאומית של הפער באחוזים בין הרמה בפועל של התוצר ב-q2/22 לבין הרמה התיאורטית, בכדי לבחון את הסטייה של רמת הפעילות הנוכחית מהמגמה ארוכת הטווח. כפי שניתן לראות, ישראל הינה מהמדינות הבודדות להן פער חיובי, והוא שני בגודלו רק לצ'ילה (אם היינו מחשבים ביחס לתוצר לנפש הפער בין ישראל לעולם היה קטן יותר).


לסיכום, רמת הפעילות הנוכחית בישראל גבוהה ביחס למגמה ארוכת הטווח, נתון אשר תומך בהמשך העלאת ריבית בנק ישראל בקצב מהיר בזמן הקרוב, זאת בהתאם לגישת ה-front-loading. להערכתנו בבנק לאומי, ריבית בנק ישראל תגיע לרמה של 3.25% בתחילת שנת 2023. באשר לקצב צמיחת התוצר, אנו צופים שיעור צמיחה של 6.0% בשנת 2022 (ממוצע שנתי), אשר צפוי להתמתן לכ-3.5% בשנה הבאה.bottom of page