top of page

הריב עם מבנה עשה טוב לדוחות סלע נדל"ן

החברה שקיבלה הערות עוקצניות על תוצאותיה - נעשה רעבה יותר ולמרות שהוצאות המימון גדלו, הרווח זינק ב-30% והסתכם ב60 מיליון ש"ח, תחלק דיב' רבעוני כרגיל


חברת סלע נדל"ן הפועלת כקרן ריט, מחזיקה ומנהלת נדל"ן מניב פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לחציון ראשון ולרבעון שני לשנת 2022. פעילותה העסקית של החברה כוללת החזקה ב-43 נכסים מניבים בישראל, המושכרים לכ-555 שוכרים ומשמשים כבנייני משרדים, שטחי מסחר, תעשייה ולוגיסטיקה, מלון, בית חולים סיעודי ומקבץ דיור להשכרה, בשטח כולל של כ- 508,000 מ"ר.

היקף הנדל"ן להשקעה לתום החציון הראשון לשנת 2022 הסתכם בכ- 4,546 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 4,015 מיליון שקל בתום שנת 2021. עיקר הגידול בחציון הראשון לשנת 2022 נובע מרכישת 3 נכסים מניבים בסך של כ- 815 מיליון שקל במהלך התקופה ומשערוך נכסי החברה בהיקף של כ- 69 מיליון שקל. לאחר מועד הדוח רכשה החברה שני נכסים מניבים נוספים בהיקף של כ- 431 מיליון שקל.


הכנסות החברה מדמי שכירות ותפעול נכסים לחציון הראשון לשנת 2022 הסתכמו בכ- 146 מיליון שקל לעומת כ- 122.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ- 18.9%, העלייה נובעת בעיקר מהשכרות וחידושי חוזים קיימים בעליית מחיר וכתוצאה מגידול במצבת הנכסים. כמו-כן, ברבעון המקביל אשתקד קטנה ההכנסה בהיקף של 6 מיליון שקל כתוצאה ממשבר הקורונה.


ה-NOI לחציון הראשון לשנת 2022 - - הסתכם בכ- 134 מיליון שקל, עליה של כ- 25% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ה - Same Property NOI הסתכם בכ- 124.8 מיליון שקל, עליה של כ- 16% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.


ה- FFO הריאלי לחציון הראשון לשנת 2022 הסתכם בכ- 103.7 מיליון שקל, עליה של כ- 32% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. המגלם FFO ריאלי של 47.8 אג' למניה. החברה צופה גידול ב- FFO לשנת 2022 עד לכ- 216 מיליון שקל.


הרווח הנקי לחציון הראשון לשנת 2022 זינק בכ- 25% לכ- 105 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 84 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, הגידול ברווח נובע בעיקר מגידול השווי ההוגן של נכסים מניבים, בסך של כ- 69 מיליון שקל (בניכוי הוצאות עסקה בהיקף של כ- 54 מיליון שקל בגין רכישת נכסים), אשר נזקפו לדוח רווח והפסד. החברה הכריזה על תשלום דיבידנד מינימלי לשנת 2022 בסך של 113 מיליון שקל (כ- 52 אג' למניה) וחלוקת דיבידנד בגין הרבעון השני לשנת 2022 בסך של 28.25 מיליון שקל, המהווים 13 אגורות למניה, אשר יחולק בחודש ספטמבר 2022.


עיקרי תוצאות הרבעון השני לשנת 2022:

סך הכנסות החברה מדמי שכירות ותפעול נכסים לרבעון השני לשנת 2022 הסתכמו בכ- 74.6 מיליון שקל לעומת כ- 64.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ- 15.8%, העלייה נובעת בעיקר מהשכרות וחידושי חוזים קיימים בעליית מחירים וכתוצאה מגידול במצבת הנכסים.

ה-NOI לרבעון השני לשנת 2022 הסתכם בכ- 68 מיליון שקל, עליה של כ- 19% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. ה - Same Property NOI הסתכם בכ- 62.2 מיליון שקל, עליה של כ- 10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.


ה-FFO הריאלי לרבעון השני לשנת 2022 - הסתכם בכ- 53.5 מיליון שקל, עליה של כ- 26% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. המגלם FFO ריאלי של 24.6 אג' למניה.


הרווח הנקי לרבעון השני לשנת 2022 הסתכם בכ- 60 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 46 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, הגידול ברווח נובע בעיקר מגידול השווי ההוגן של נכסים מניבים, בסך של כ- 49 מיליון שקל (בניכוי הוצאות עסקה בגין רכישת נכסים), אשר נזקפו לדוח רווח והפסד.

bottom of page