top of page

הפניקס ופועלים מביעות אמון באסטרטגיית הצמיחה של רב בריח

משקיעות ביחד כ- 30 מיליון ש"ח ברב בריח במסגרת של הקצאה פרטית במחיר של 1.065 ש"ח למניה.


גיוס ההון מצד הפניקס ובנק הפועלים שהשקיעו כ- 30 מיליון, הינו הבעת אמון ברב בריח ובאסטרטגיית הצמיחה שלה כפי שהוצגה במצגת האסטרטגיה הרב שנתית בשבוע שעבר, בו ציינה יעד מכירות של 1.85 מיליארד ₪ ב- 2027 וזינוק של כ-פי 4 ב- EBITDA לאותה שנה.


במסגרת הגיוס, שיבוצע בדרך של הקצאה פרטית, תנפיק החברה למשקיעים כ- 28,169,015 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה, בתמורה לסך כולל של כ- 30 מיליון ש"ח, המשקף מחיר של 1.065 ש"ח למניה.


הפניקס אשר משקיעה כ-24 מיליון ש"ח תהפוך לבעלת עניין. פועלים אקוויטי מעמיקה את אחזקתה בחברה עם השקעה של כ-4.5 מיליון ₪ ושומרת על שיעור החזקתה בחברה (15.14%).


רב בריח סיכמה את המחצית הראשונה של שנת 2022 עם הכנסות שיא וצמיחה חזקה בכל מדדי הרווחיות: הכנסות הקבוצה זינקו בכ- 35% והסתכמו לסך של כ- 348 מיליון ש"ח והרווח נקי הסתכם לסך של כ- 1.85 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של 2022.קרדיט צילום: רב בריח


קובי שלום, מנכ"ל פועלים אקוויטי ציין: "רב בריח שומרת על מעמדה כמובילת שוק. אנחנו שמחים בשותפות ארוכת השנים עם משפחת רב בריח ועם שמואל דונרשטיין וממשיכים להאמין בחברה שנמצאת בצמיחה מתמדת ומייצרת ערך משמעותי."


שמואל דונרשטיין, יו"ר קבוצת רב-בריח ציין: "אני מאמין שהצטרפותה של הפניקס כבעלת עניין, מחד תחזק את החברה בשותף בעל ניסיון בשוק ההון ומנגד תאפשר גם עם הגיוס וגם בעתיד גמישות פיננסית וחוזק להשגת יעדי החברה, התרחבותה ורווחיותה."


bottom of page