top of page

הנתונים טובים אבל האם עדיף כסף ביד?

האמריקאים שוב מראים שהם צעד וחצי לפניי השווקים, היום פורסמה רמת האינפלציה ולמרות הירידה המתונה, המשקיעים מעבר לים השתמשו במידע החיובי למימוש אגרסיבי - רק לאחר הרמת המדדים בייחוד שמחר תהיה העלאת ריבית


מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר בארה"ב עלה פחות מאשר תחזית הקונצנזוס. שיעור העלייה של המדד הכולל היה 0.1%, זאת לעומת תחזית קונצנזוס של 0.3%. מדד הליבה עלה ב-0.2%, זאת לעומת תחזית קונצנזוס של 0.3%. מדובר בהתפתחות חיובית ועוד צעד קטן בכיוון של התכנסות הארוכה חזרה ליציבות מחירים. במהלך 12 החודשים האחרונים עלה המדד הכולל ב-7.1%, כך שהדרך חזרה ל-2% הינה ארוכה.


מחר תפורסם העלאת הריבית כאשר צפי השוק הוא ל- 0.5% במידה וההעלאה תהיה פחותה השווקים צפויים להגיב בחיוב ולהיפך

המדד של סעיף הדיור היה התורם הגדול ביותר לעלייה החודשית של כל הסעיפים, יותר מאשר קיזז את הירידות במדדי האנרגיה שירדו ב-1.6% במהלך החודש. תהליך התמתנות סעיף הדיור צפוי להיות ממושך.


כאמור, המדד הכולל עלה ב-7.1% ב-12 החודשים שהסתיימו בנובמבר; זו העלייה הנמוכה ביותר מאז התקופה שהסתיימה בדצמבר 2021. מדד הליבה עלה ב-6.0% ב-12 החודשים האחרונים. מדד האנרגיה עלה ב-13.1% ב-12 החודשים שהסתיימו בנובמבר, ומדד המזון עלה ב-10.6% בשנה האחרונה בתוך מדד הליבה, שעלה ב-0.2% בנובמבר, העלייה הקטנה ביותר מאז אוגוסט 2021, היה את מדד הדיור שהמשיך לעלות, ועלה ב-0.6% במהלך החודש. שכר הדירה שבמדד עלה ב-0.8% במהלך החודש, ומדד שכר הדירה המקביל לבעלים (שירותי דיור שבבעלות דייריהם) עלה ב-0.7%. כאמור, מדד הדיור היה הגורם הדומיננטי בעלייה החודשית במדד הליבה ומלבד זאת בנובמבר נרשמה עלייה במדד התקשורת שעלה ב-1.0% ומדד הפנאי עלה בנובמבר ב-0.5%. כצפוי, מדד הטיפול הרפואי ירד בנובמבר ב-0.5%, מסיבות טכניות, כפי שקרה באוקטובר. מדדים נוספים שירדו במהלך החודש כוללים את מדד המכוניות המשומשות ומשאיות שירד ב- 2.9% בנובמבר, הירידה החמישית ברציפות במדד זה. מדד מחירי הטיסות ירד ב-3.0% במהלך החודש, לאחר ירידה של 1.1% באוקטובר.

bottom of page