top of page

המצב הכלכלי העולמי משפיע על לישראל

מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט ירד ב- 0.3%, מספר המשרות הפנויות ממשיך להיות גבוהה, ירידה בהיקף מכירות הדירות


ירידה חדה במכירת דירות חדשות לרמה של 2,925 דירות בחודש יולי (מנוכה עונתיות). קצב המכירות הנוכחי דומה לזה ששרר לפני הקורונה, אך יש לזכור שקצב התחלות הבנייה גבוה עתה באופן משמעותי מזה שלפני הקורונה והוא צפוי להערכתנו להגיע לרמה של כ- 75 אלף יחידות השנה. היצע הדירות הלא מכורות מתחיל אט אט לעלות בחודשים האחרונים. סקר מחירי הדירות של הלמ"ס הצביע על עליית מחיר של 1.3% בחודש יולי ו- 17.9% בשנה האחרונה. עליות הריבית בעולם מחלחלות לשוקי הנדל"ן, ובמספר מדינות המחירים ירדו במידה ניכרת. בישראל, בדומה לארה"ב, בינתיים לא נמדדו ירידות מחירים, אך נרשמה ירידה בהיקף העסקאות. אנו מעריכים כי המשך עליית הריבית ימתן את עליית מחירי הדירות לקראת סוף השנה, עד להתייצבות במחירים בשנה הבאה.


מספר המשרות הפנויות במשק התייצב ברמה של כ- 151 אלף איש בחודשים האחרונים, והמגמה היא די אחידה בענפי המשק השונים. היקפים אלו גדולים בכ- 50% ביחס לתקופה שלפני הקורונה, הם מקשים על גיוס עובדים חדשים, ויוצרים לחצים מתמשכים לעליות שכר.


מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט ירד ב- 0.3%. ירידת המדד הושפעה מהוזלה חדה במחיר הדלק, זאת כתוצאה מהפחתת הבלו על הדלק, בשילוב של ירידה במחיר הנפט בעולם. המדד ללא אנרגיה עלה ב- 0.2%. מדד המחירים לצרכן עלה בשנה האחרונה ב- 4.6%, ובנטרול מחירי האנרגיה הוא עלה ב- 4.5%. נתונים אלו מייצגים להערכתנו את סביבת האינפלציה של המשק בשנה האחרונה, והם כבר פחות מושפעים ממחירי סחורות, אנרגיה ושיבושים בשרשרת האספקה. סעיף הדיור התייקר בשנה האחרונה ב- 5.3%. הלמ"ס פרסמה שמחירי השכירות בדירות בהן התחלף שוכר עלו ב- 5.8% (ברוב המקרים העלייה מיוחסת לשנה). לאור זאת אנו מעריכים שמחירי השכירות יוסיפו לעלות בקצב שנתי שגבוה מ- 5% בחודשים הקרובים. מחירי המזון ירדו אמנם בחודש אוגוסט, אך לאחר החגים תתחדש העלייה במחירי המזון. אנו מעלים את תחזית האינפלציה ל-12 החודשים הקרובים לרמה של 2.9%. רוב העדכון נובע מיציאה של מדד אוגוסט 2022 מבסיס החישוב.


העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ירד ברבעון השני ל- 4.1 מיליארד דולר, לעומת 4.8 מיליארד ברבעון הראשון. הירידה הושפעה בין השאר מעליית מחירי הנפט והפחם שהגדילה את יבוא חומרי האנרגיה ב- 800 מיליון דולר. העודף בחשבון השוטף הוא עדיין גבוה ולאורך זמן הוא פועל להתחזקות השקל.


ירידת המדד בחודש אוגוסט לא תעצור את עליית הריבית. סביבת האינפלציה בישראל עדיין גבוהה, והמצב הטוב של שוק העבודה צפוי להמשיך להפעיל לחצים לעליית מחירים. אנו צופים עליית ריבית של 50 נקודות בסיס בתחילת אוקטובר לרמה של 2.5%. שוק הנגזרים מגלם עתה ריבית ברמה של 3.75% בעוד שנה, וירידה הדרגתית בריבית במהלך 2024. השינוי בסביבה הכלכלית העולמית מחזיר אותנו לתקופות בהן איום האינפלציה היה נוכח רוב הזמן, והיווה שיקול מרכזי בהחלטות הריבית. לחצי שכר בשוקי העבודה הם הגורם המרכזי בשינוי המגמה, אך פועלים גם גורמים נוספים, כמו השפעות השינוי באקלים על מחירי המזון, מיצוי השפעות דפלציוניות של תהליכי הגלובליזציה וכדומה. אנו סבורים לכן, שהריביות יוותרו תקופת זמן ארוכה ברמה זו של כ– 3.5%, על מנת להבטיח שהאינפלציה לא תשוב לעלות.

bottom of page