top of page

הכנסות ברנד זינקו ב-25% ל- 72 מיליון ש"ח ב-Q2

הרווח הנקי גדל בכ-87% ל-4 מיליון שקל, החברה תחלק דיבידנד בסך 2 מיליון שקלקבוצת ברנד, העוסקת בתכנון והקמת מערכות חשמל ובקרה, תשתיות מתכת ומתקני אנרגיה, פירסמה את התוצאות הכספיות לרבעון השני ולחציון הראשון של 2022. הקבוצה, שהשלימה ב-2021 מיזוג בין חברת ברנד תעשיות לחברת מרגל מערכות, מדווחת על גידול בהכנסות, עלייה ברווח התפעולי וברווח הנקי ומעבר לרווח במגזר התעשייה – וכל זאת כחלק מתהליך ה-turn around ותוכנית ההתייעלות, שמיישמת הנהלת החברה מאז השלמת המיזוג.


הכנסות הקבוצה ברבעון השני של 2022 הסתכמו בכ-72.3 מיליון שקל, גידול של 25% לעומת הכנסות בסך 57.7 מיליון שקל ברבעון השני של 2021. הגידול נובע בעיקר מהצמיחה במחזור המכירות של מגזר התעשייה. בחציון הראשון של 2022 הסתכמו הכנסות הקבוצה בכ-134.6 מיליון שקל, גידול של 45.9% ביחס להכנסות בסך 92.3 מיליון שקל בחציון הראשון של 2021 (ההכנסות בחציון הראשון של 2021 הינן במונחי פרופורמה, מאחר שהמיזוג עם מרגל הושלם בתום הרבעון הראשון של 2021).


במגזר התעשיה, הכולל ייצור, עיבוד והרכבה של קונסטרוקציות פלדה ומוצרי מתכת, לרבות קונסטרוקציות פלדה, מתקני אנרגיה, מתקני פטרוכימיה ומתקנים תעשייתיים שונים, הסתכמו ההכנסות ברבעון השני של 2022 בכ-26.6 מיליון שקל, גידול של 173% לעומת 9.8 מיליון שקל ברבעון השני של 2021. הגידול נובע מעלייה בהיקף העבודות בביצוע. פעילות המגזר הניבה רווח גולמי בסך 2.8 מיליון שקל, לעומת רווח גולמי 410 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד.


בחציון הראשון של 2022 הסתכמו ההכנסות בכ-43.8 מיליון שקל, גידול של 151% לעומת הכנסות בסך 17.4 מיליון שקל בחציון הראשון של 2021 (במונחי פרופורמה). פעילות המגזר הניבה בחציון הראשון של 2022 רווח גולמי בסך 2.9 מיליון שקל, לעומת 0.2 מיליון שקל בחציון המקביל ב-2021.


במגזר המערכות, הכולל זרוע קבלנית לתכנון וביצוע פרויקטי תשתיות ומערכות של חשמל, בקרה ותקשורת, הסתכמו ההכנסות ברבעון השני של 2022 בכ-16.1 מיליון שקל, גידול של 11.5% לעומת 14.4 מיליון שקל ברבעון השני של 2021. הגידול נובע מעלייה בהיקף העבודות שבביצוע. פעילות המגזר הניבה רווח גולמי בסך 4.2 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל ב-2021.


בחציון הראשון של 2022 הסתכמו ההכנסות בכ-28.6 מיליון שקל, גידול של כ-30% ביחס להכנסות בסך 22 מיליון שקל בחציון הראשון של 2021. פעילות המגזר הניבה בחציון הראשון של 2022 רווח גולמי בסך 6.9 מיליון שקל, עלייה של 27.8% לעומת 5.4 מיליון שקל בחציון הראשון של 2021.


במגזר ההקמות והאלקטרומכניקה, הכולל הקמת תשתיות מתכת, לרבות קונסטרוקציות פלדה, מתקני אנרגיה, מתקני פטרוכימיה ומתקנים תעשייתיים שונים, הסתכמו ההכנסות ברבעון השני של 2022 בכ-18.9 מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך של כ-20.3 מיליון שקל ברבעון השני של 2021. פעילות המגזר הניבה רווח גולמי בסך 5.1 מיליון שקל, לעומת רווח גולמי בסך 6.7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021.


בחציון הראשון של 2022 הסתכמו הכנסות מגזר ההקמות והאלקטרו מכאניקה בכ-38.3 מיליון שקל, גידול של 24% לעומת הכנסות בסך 30.8 מיליון שקל בחציון הראשון של 2021 (במונחי פרופורמה). הרווח הגולמי המגזרי הסתכם בחציון הראשון של 2022 בכ-9.1 מיליון שקל, לעומת רווח גולמי מגזרי בסך 9.5 מיליון שקל בחציון הראשון של 2021.


במגזר האנרגיה, הכולל תכנון, הקמה ואחזקה של פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת, הסתכמו ההכנסות ברבעון השני של 2022 ב-10.9 מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך 11.2 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021. פעילות המגזר הניבה ברבעון השני של 2022 רווח גולמי בסך כ-1.5 מיליון שקל, לעומת רווח גולמי בסך 1.4 מיליון שקל ברבעון השני של 2021.


בחציון הראשון של 2022 הסתכמו ההכנסות בכ-25 מיליון שקל, גידול של כ-40% לעומת הכנסות בסך 17.9 מיליון שקל בחציון הראשון של 2021. הגידול נובע מהעלייה בהיקף העבודות בביצוע. הרווח הגולמי המגזרי הסתכם בחציון הראשון של 2022 בכ-3.3 מיליון שקל, עלייה של 56% לעומת רווח גולמי בסך 2.1 מיליון שקל בחציון הראשון של 2021. הגידול נובע מהעלייה במחזור המכירות וכן משיפור בשיעורי הרווחיות.


עוד עולה מהדו"חות הכספיים:


הרווח הגולמי ברבעון השני של 2022 הסתכם בכ-13.5 מיליון שקל עלייה של כ-6.6% לעומת 12.7 מיליון שקל ברבעון השני של 2021. בחציון הראשון של 2022 הסתכם הרווח הגולמי בכ-22.2 מיליון שקל, גידול של 23% לעומת רווח גולמי בסך 18 מיליון שקל בחציון הראשון של 2021 (במונחי פרופורמה).


הרווח התפעולי ברבעון השני של 2022 הסתכם ב-6.1 מיליון שקל, גידול של 27.1% לעומת רווח תפעולי בסך 4.8 מיליון שקל ברבעון השני של 2021. בחציון הראשון של 2022 הסתכם הרווח התפעולי בכ-7.8 מיליון שקל, גידול של 62% לעומת רווח תפעולי בסך 4.8 מיליון שקל בחציון הראשון של 2021 (במונחי פרופורמה).


הרווח נקי ברבעון השני של 2022 הסתכם בכ-4 מיליון שקל, גידול של 87% בהשוואה לרווח נקי בסך 2.2 מיליון שקל ברבעון השני של 2021. בחציון הראשון של 2022 הסתכם הרווח הנקי בכ-4.1 מיליון שקל, עלייה של 324% ביחס לרווח הנקי בחציון הראשון של 2021 (במונחי פרופורמה).


ההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה מסתכם בכ-135.5 מיליון שקל, נכון ליום 30 ביוני 2022, לעומת 132.1 מיליון שקל, ביום 31 בדצמבר. סך ההון העצמי של החברה מסתכם בכ-143.7 מיליון שקל, כ-47.5% מסך המאזן ליום 30 ביוני 2022, לעומת 139.3 מיליון שקל ליום 31 בדצמבר 2021. הגידול בהון נובע מהרווח הנקי שנרשם במחצית הראשונה של 2022.


דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד של 2 מיליון שקל. לחברה יתרות מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-33.8 מיליון שקל, נכון ליום 30 ביוני 2022.


bottom of page