top of page

הכלכלן הראשי של יוליס בר "אנו משנים את הציפיות שלנו לגבי הפחתת ריבית על ידי הפד"

בהמשך לדבריו של היו"ר פאוול במסגרת ההתכנסות בסימפוזיון בג'קסון הול"ההתכנסות בסימפוזיון בג'קסון הול בסוף השבוע, תתמקד בתגובה של הבנקים המרכזיים לרמות אינפלציה גבוהות ולהאטה בצמיחה הכלכלית. אנו מצפים שהגישה הפופולארית בקרב הבנקים המרכזיים תהיה נורמליזציה של מדיניות מקדימה ולאחריה הידוק "תלוי נתונים".

יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, צפוי להשתמש בנאומו כדי להבהיר את נחישותו של הפד להשתלט על האינפלציה. כמו כן, בנקים מרכזיים מאירופה ינצלו את ההזדמנות הזו בהתכנסות בסימפוזיון, כדי לתת כמה רמזים על האופן שבו המדיניות המוניטרית שלהם תתמודד עם אינפלציה גבוהה והאטה בפעילות. להערכתנו, הבנק המרכזי האירופי יאיץ את הנורמליזציה של המדיניות שלו עם שתי העלאות ריבית של 50 נקודות בסיס בשתי הפגישות הבאות. המדיניות המוניטרית תהיה ניטרלית יותר עד סוף השנה ותאפשר לבנק המרכזי באירופה להימנע מהידוק נוסף במדיניות ב-2023 כאשר מומנטום הצמיחה מאט והאינפלציה מתחילה לחזור לרמת היעד של 2%.


בארה"ב, אנו צופים שהפד יעלה את שיעור המדיניות שלו ב-50 נקודות בסיס נוספות בספטמבר וב-25 נקודות בסיס בנובמבר. במקביל, הפד ייצמד למדיניות המוניטרית ההדוקה יותר למשך זמן רב יותר ממה שציפו בעבר. אנו משנים את הציפיות שלנו לגבי הפחתת ריבית על ידי הפד ממרץ 2023 לספטמבר 2023".

bottom of page