top of page

הירידות בשווקים פגעו מהותית ברווחי שב"א

שב"א במהלך היפרדות ממס"ב ולכן ההוצאות התפעוליות עלו בכ-3 מיליון ש"ח, אך תיק ני"ע שהרוויח ברבעון קודם 2 מיליון ש"ח - שוערך עם הפסד של כ-5 מיליון ש"ח ופגע מהותית ברווחחברת שירותי בנק אוטומטיים (שב"א), המנהלת ומפתחת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי אשראי בישראל, מפרסמת את התוצאות הכספיות לרבעון השני לשנת 2022.

הכנסות החברה הסתכמו ברבעון השני של שנת 2022 בכ-29.2 מיליון שקל, צמיחה של כ-9.9% בהשוואה להכנסות של 26.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, וצמיחה של 4.3% בהשוואה לרבעון הקודם. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מהמשך עלייה בהיקף הפעילות בכרטיסי אשראי במשק הישראלי, וכן מסיום הטמעת תקן ה-EMV. במהלך הרבעון השני של 2022, קיבלה שב"א אישור מבנק ישראל להתחיל בפיילוט בתחום ה-CLP עבור מועדוני לקוחות ושווקים פוטנציאליים נוספים , זאת לצד פיתוח שירות למכירת מידע אגרגטיבי על פעילות והוצאות בכרטיסי אשראי.


הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2022 עמד על קצת יותר מ-12 מיליון שקל, המהווה גידול קלמהריבעון המקביל אשתקד, וזאת על-אף עלייה בהוצאות התפעוליות, שכללו גם רישום חשבונאי של תגמול הוני בסך כ- 0.6 מיליון ש"ח, שלא נכלל ברבעון המקביל אשתקד. בניטרולו, רשמה שבא עלייה של 5.4% ברווח התפעולי וזאת לאחר עלייה בהוצאות התפעוליות שנובעות מיישום הדרגתי מוצלח של ההפרדה מחברת מס"ב והמשך יישום התוכנית האסטרטגית.


הוצאות המימון נטו הסתכמו ברבעון השני בכ-4.8 מיליון שקל, וזאת לעומת הכנסות מימון נטו של 2.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, זאת בעקבות ירידה בשווי תיק ניירות הערך של החברה המהווה גם חלק מכרית הביטחון הנדרשת של החברה.


ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ל-30 ביוני 2022, הסתכם בכ-197 מיליון שקל, בהשוואה להון עצמי של כ-207 מיליון שקל בתחילת השנה. הקיטון בהון העצמי מיוחס לדיבידנד בסך 22 מיליון שקל ששב"א חילקה לבעלי המניות במהלך חודש אפריל, אשר קוזז ברווח הנקי שנרשם במחצית הראשונה של 2022.

הרווח הנקי לחציון הראשון של 2022 עמד על 10.8 מיליון שקל, מתוכו כ-4.3 מיליון שקל ברבעון השני.


bottom of page