top of page

הייפר גלובל מזנקת 17% לאחר עליה חדה בהכנסות

החברה מציגה גידול של כ-72.6% בהכנסות ברבעון שהסתכמו לסך שלכ-88 מיליון דולר לעומת כ-51 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד וגידול של כ-24% לעומת הרבעון הקודם


הייפר גלובל עוסקת במתן פתרונות מחשוב לחברות טכנולוגיות המפתחות מוצרים, דגשים לתוצאות הרבעון:


הכנסות החברה ממכירות ושירותים ברבעון הסתכמו לכ-88 מיליון דולר, לעומת כ-51 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-72.6% אשר נובע מגידול אורגני בשני מגזרי הפעילות, הן כתוצאה מגידול במכירות מוצרים קיימים והן מהתרחבות למוצרים חדשים, זאת בנוסף לאספקת ציוד מוגברת ברבעון זה למספר לקוחות.


הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-14.8 מיליון דולר לעומת כ-8.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-81% אשר נובע מהגידול במחזורי ההכנסות לצד שיפור שיעורי הרווחיות הגולמית.

הוצאות מכירה הנהלה וכלליות ברבעון הסתכמו בכ-7 מיליון דולר לעומת כ-5.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהוצאות המכירה וההנהלה מיוחסת בעיקר להגדלת צוותי המכירות בפעילות בחו"ל ולגידול בעמלות המכירה שנובעים מהגידול בהיקפי המכירות. כמו כן, נרשמו הוצאות מכירה והנהלה בגין איחוד החברה שנרכשה בארה"ב, והוצאות הפחתת נכסים בלתי-מוחשיים שנרשמו כתוצאה מרכישת חברה זו.


הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-7.8 מיליון דולר לעומת כ-3.1 מיליון דולר (ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-152% הנובע בעיקרו מהשיפור ברווח הגולמי אשר קוזז בחלקו בשל הגידול בהוצאות המכירה וההנהלה.


הוצאות המימון, נטו ברבעון הסתכמו בכ-1.1 מיליון דולר בהשוואה להוצאות מימון, נטו בסך של כ-0.3 מיליון דולר אשתקד. העלייה בהוצאות המימון, נטו מיוחסת בעיקר לגידול בהיקפי האשראי אל מול הרבעון המקביל (בעיקר תוספת האשראי לרכישת החברה בארה"ב), וכן לעלייה המשמעותית בשערי הריבית הבנקאית בישראל ובחו"ל.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-4.8 מיליון דולר בהשוואה לכ-2.2 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. גידול של כ- 115.6%.


ה-EBITDA ברבעון הסתכמה בכ-9.4 מיליון דולר לעומת כ- 4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 136%.


שחף שרגר, מנכ"ל הייפר גלובל מסר: "הייפר ממשיכה להציג תוצאות מעולות ברבעון השלישי, המהווה רבעון שיא בפעילות החברה. מתחילת השנה, אנו רואים עלייה עקבית בביצועי החברה ושיפור בכל המדדים. החברה ממשיכה לשמור על הובלה בשוק הישראלי ולממש את אסטרטגיית ההתעצמות בשווקים הבינלאומיים, תוך מינוף הידע הקיים והיכולות המקומיות. הגידול האורגני בהכנסות החברה, נובע הן מביקוש למוצרים הקיימים והן מהתרחבות למוצרים חדשים. ברבעון זה, נהנתה החברה מקצב מכירות מוגבר למספר לקוחות, שנבע בין היתר מהקדמת אספקות שתוכננו לרבעון הרביעי, שהינו פועל יוצא ממהלכים פרואקטיביים שביצענו מול לקוחות על רקע משבר הרכיבים העולמי. כל זאת כאמור, על מנת לאפשר להן רציפות עסקית ופגיעה מינימלית בפעילותן.

במקביל, אנו רואים את הצלחתה של אסטרטגיית השבחת הפעילויות שלנו בשווקים הבינלאומיים ומקווים כי נצליח להתאים את מנועי הצמיחה בפעילותינו גם לתנאי השוק הנוכחיים".bottom of page