top of page

הידרדרות האירו כנגד הדולר הייתה בלתי נמנעת

הידרדרות האירו הינה תוצאה של מספר כוחות רבי עוצמה הפועלים יחדיו.


שער החליפין בין הדולר לאירו ירד לרמתו הנמוכה מעולם כאשר הדולר חזק מעט יותר מהאירו, אבל תרחיש זה היה צפוי לאחר מספר התמודדויות קשות של היבשת הישנה בזמן הנוכחי.


בראש ובראשונה, המלחמה באוקראינה, שבקרב המדינות המפותחות השלכותיה הכלכליות על אירופה ועל גוש האירו הן הכבדות ביותר. זאת גם לנוכח העובדה שמנהיגי היבשת הם בין מובילי החרם נגד השכנה ממזרח, המלחמה גורמת לאינפלציה באירופה לעלות במהירות רבה.


כלכלת היבשת כנראה תמשיך לרשום תוצאות חלשות יותר מאילו של ארצות הברית ככל שההסלמה הביטחונית תימשך (עד כה זה לא קרה) אך עם זאת הפסקת אספקת הגז ע"י רוסיה (גם אם זה לתיקון צינור הגז) יביא לפגיעה מהותית בתעשייה האירופאית והדבר ימשיך לפעול לטובת המטבע האמריקאי.


כוח נוסף הפועל בעוצמה לרעת האירו – העלאות הריבית אשר חדות יותר והביאו את הריבית בארצות הברית ל-2.5 אחוזים, בעוד הריבית בגוש האירו עדיין עומדת על 0.5% אחוז.


גורם שלישי הינו שנאת הסיכון, המאפיינת את שוקי ההון מתחילת המלחמה. כפועל יוצא גדל הביקוש לדולר, הנחשב מטבע חוף מבטחים מסורתי לתקופות כאלו, על חשבון מטבעות אחרים, לרבות האירו והיין היפני.


גורם רביעי הינו שאירופה עדיין מלקקת את פצעי התנתקותה של בריטניה מהאיחוד האירופי והקשיים המתגלעים מעת לעת בהסכמים הכלכליים, התנעת הכלכלה לאחר הקורונה הייתה קשה בכל העולם וכך גם באירופה, אך אם נוסיף את הגורמים שציינו לעיל הרי שהדולר ימשיך להיות אטרקטיבי יותר ויותר כנגד האירו

bottom of page