top of page

ההכנסות נחתכו ופאנקסיה עוברת להפסד גולמי

פאנקסיה מדווחת על ירידה חדה של כ-46% בהכנסות אשר גרר להפסד רבעוני בסך של כ- 8.6 מיליון ש"ח


פנאקסיה מעבדות ישראל חברת פארמה גלובאלית המפתחת, מייצרת ומשווקת מוצרי קנאביס רפואי מתקדמים באיכות פרמצבטית, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2022. תוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2022: סך הכנסות החברה ברבעון השני לשנת 2022 הסתכמו בסך של כ- 9.5 מיליון ש"ח, קיטון של כ- 46.1% בהשוואה להכנסות בסך כ- 17.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. סך הכנסות החברה במחצית הראשונה לשנת 2022 הסתכמו בסך של כ- 23.2 מיליון ש"ח, קיטון של כ- 37.7%, בהשוואה להכנסות בסך כ- 37.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות לעומת התקופות המקבילות אשתקד נובע מצמצום בהיקף מתן שירותי יצור לצדדים שלישיים ובמכירות קמעונאיות של מוצרים מוגמרים של אחרים למטופלים ומירידה במכירות מוצרים פרייבט לייבל של החברה.

יצוא לחו"ל: במחצית הראשונה לשנת 2022 הגדילה החברה משמעותית את היקף מכירות מוצריה המוגמרים בגרמניה, אשר הסתכמו בכ- 4 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ- 3.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ולסך של כ- 5.6 מיליון ש"ח בשנת 2021 כולה. ההכנסות מיצוא ברבעון הראשון לשנת 2022 הסתכמו בכ- 538 אלף ש"ח, בהשוואה להכנסות בסך כ- 3.5 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של 2022. הקיטון בהכנסות בהשוואה לרבעון הקודם נובע מאי הכרה בהכנסה בשל פסילת משלוח מוצרי קנאביס בשווי של כ- 2.5 מיליון ש"ח שיצא מהמפעל בישראל לגרמניה, עקב חריגה של מעל ל- 5% בתוצאות הבדיקות החוזרות בגרמניה, בהשוואה לבדיקות מעבדה בישראל. החברה צפויה לספק סחורה חלופית במקום המשלוח הפסול. במונחי מכירות ממפיצי המשנה אל בתי המרקחת בגרמניה (pharmacy in) - ב- 31 ביולי 2022 דיווחה החברה כי בהתאם לעדכונים שהתקבלו משותפתה נוירקספארם, על בסיס דוח מעודכן של חברת מחקרי השוק הגרמנית INSIGHT Health GmbH&co, סך המכירות של מפיצי משנה לבתי מרקחת של סל המוצרים תחת המותג המשותף Naxiva Panaxol הסתכמו ברבעון השני (אפריל-יוני) לשנת 2022 בכ-515 אלף יורו (כ- 169 אלף יורו לחודש יוני 2022), גידול של כ- 38.1% לעומת כ- 373 אלף יורו ברבעון הראשון (ינואר-מרץ 2022) לשנת 2022.

מכירות התמציות לשאיפה, מוצר הדגל של החברה, ממפיצים לבתי מרקחת בגרמניה, הסתכמו ברבעון השני של 2022 בכ- 86.6 אלף יורו, גידול של כ- 207.1% לעומת כ- 28.2 אלף יורו ברבעון הראשון של 2022. החברה החלה במכירת מוצר זה בגרמניה בינואר 2022. ניתן לזהות תנודתיות ושינויים ביחס להיקף המכירות בין החודשים השונים וביחס לסוגי המוצרים הנמכרים, בדגש על תמציות הקנאביס הרפואי לשאיפה. בהתאם לבדיקות שערכה החברה ביחד עם שותפתה נוירקספארם, הדבר נובע ממדיניות רכישת המלאים על ידי בתי המרקחת בגרמניה, ועל רקע העובדה כי מדובר במוצר חדשני, הנמצא בעיצומו של תהליך חדירה והתבססות בקרב המטופלים בשוק הגרמני. ההפסד הגולמי ברבעון השני לשנת 2022 הסתכם בסך של כ- 4.2 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד גולמי של כ- 2.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הגולמי במחצית הראשונה לשנת 2022 הסתכם בסך של כ- 5.7 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד גולמי של כ- 1.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד במחצית הראשונה של השנה נובע בעיקר מהפרשה לירידת ערך של מלאי בסך כ- 3 מיליון ש"ח ומירידה בהכנסות מיצוא של כ- 3.5 מיליון ש"ח בהשוואה לרבעון הראשון של שנת 2022 עקב פסילת האצוות. יצוין כי ההוצאות שהוציאה החברה בקשר לאותן מכירות כן נרשמו בדוחותיה הכספיים כהוצאה, דבר שתרם לגידול בהפסד הגולמי.

ההפסד הגולמי כולל באופן חלקי את השפעת הצמצום ההדרגתי בעלויות כח האדם בעקבות יישום אסטרטגיית החברה, הפסקת פעילות הייצור עבור אחרים ופעילות המכירות הקמעונאיות של מוצרים מוגמרים של אחרים למטופלים. כאמור החברה ביצעה הורדה של כ – 40% מכוח האדם שחלקו בא לידי ביטוי בחציון הראשון של שנת 2022 וחלקו יבוא לידי ביטוי ברבעונים הבאים. ההפסד התפעולי ברבעון השני לשנת 2022 הסתכם בסך של כ- 8.2 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח תפעולי של כ- 3.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון המקביל אשתקד נבע ממכירת פעילות ההפצה "פנאקסיה עד הבית" של החברה. ההפסד התפעולי במחצית הראשונה לשנת 2022 הסתכם בסך של כ- 16.8 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד תפעולי של כ- 4.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון ובמחצית חל קיטון בהוצאות מכירה ושיווק, כתוצאה מקיטון בהוצאות הנובעות מזכאותם של שותפים אסטרטגיים לחלק יחסי מההכנסות בגין מוצרים מסויימים ששווקו על ידם.


כמו כן חל קיטון בהוצאות הנה"כ עקב התייעלות בהוצאות. עם זאת, בתקופות המקבילות אשתקד רשמה החברה רווח הון בסך כ- 14.8 מיליון ש"ח בגין מכירת פעילות ההפצה והלוגיסטיקה של החברה. ההפסד הנקי ברבעון השני לשנת 2022 הסתכם בסך של כ- 8.6 מיליון ש"ח, לעומת רווח נקי בסך כ- 3.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי במחצית הראשונה לשנת 2022 הסתכם בסך של כ- 17.8 מיליון ש"ח, לעומת הפסד נקי בסך כ- 4.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

bottom of page