top of page

הבעת אמון מהותית ב-TGI תגייס מעל 45 מיליון ש"ח

ממשיכה את השנה החלומית - TGI תגייס 45 מיליון ש"ח מגופי השקעות ובעלי מניות קיימים, הגיוס יכול להגיע במימוש מלא ל-80 מיליון ש"ח, מניית החברה זינק בכ-100% YTD.


חברת TGI מתמקדת בפעילות תעשייתית לענפי התשתיות, הנדל"ן והרכב, מדווחת הבוקר על גיוס הון בסך של כ-45 מיליון שקל מארבעה גופי השקעה מובילים, הכוללים את חברת קרנות הגידור נוקד קפיטל, חברת הביטוח הראל, בית ההשקעות מור וחברת הביטוח הפניקס שכבר מחזיקה היום בכ-6% מהונה המונפק של החברה.


במסגרת הגיוס, שיבוצע בדרך של הקצאה פרטית, תנפיק החברה למשקיעים כ-19.5 מיליון מניות (כ-28.27% מזכויות ההון וההצבעה) במחיר של 2.3 שקלים למניה – הנמוך בכ-3.32% ממחיר המניה ביום המסחר שקדם למועד החלטת הדירקטוריון על הקצאת המניות. כמו כן יוקצו למשקיעים כ-6.5 מיליון כתבי אופציה למניות, שאינם רשומים למסחר, הניתנים למימוש במחיר של 3.20 שקל, עד ליום 31 באוגוסט 2025.

במקביל מדווחת החברה כי במועד אישור ההקצאה, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה הקצאה נוספת של מניות בסך של 10 מיליון שקל לבעלות השליטה בחברה – קבוצת DBSI וברין השקעות - בתנאים זהים. ההקצאה לבעלות השליטה מחייבת אישור האסיפה הכללית. בשקלול חלק בעלי השליטה, גיוס ההון הכולל יסתכם בכ-55 מיליון שקל, בנוסף לתמורה עתידית אופציונאלית בסך של כ-25 מיליון שקל, שתנבע ממימוש כתבי האופציות למניות.


TGI, שעברה לשליטתה של קבוצת ברין-DBSI ביולי 2021, עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק ארונות חשמל, ציוד עזר ללוחות חשמל ומוצרי מתכת שונים, לאחר שהשלימה באחרונה עסקה לרכישת פעילותה של תמחש תעשיות מתכת וחשמל. בנוסף, החברה מחזיקה בבעלות מלאה (100%) באורטל יציקות מגנזיום, העוסקת בייצור ושיווק מכלולים ממגנזיום לתעשיית הרכב המסורתית ולרכבים חשמליים.


באחרונה חתמה החברה על הסכם לרכישת השליטה (55%) בלורדן, המחזיקה בפעילות גלובלית רחבה בתחום ייצור מחליפי חום למיזוג אוויר ולשימושים נוספים. במסגרת העסקה, שטרם הושלמה, החברה תשקיע 13 מיליון שקל בעבור 55% מהון המניות של לורדן. בהסכם עם המוכר, קיבוץ כפר סאלד, נקבעה גם תמורה עתידית מותנית בסכום של עד 8 מיליון שקל, שתשולם כנגזרת לתוצאות הכספיות של לורדן בשנים 2022-2024.


TGI מיישמת אסטרטגיה להפיכתה לקבוצה תעשייתית מובילה, באמצעות צמיחה אורגנית ומיזוגים ורכישות של חברות תעשייתיות המשרתות את ענפי התשתיות, הנדל"ן והרכב. בנוסף לעסקאות שהושלמו ונחתמו, החברה ממשיכה לפעול לאיתור עסקות אסטרטגיות והזדמנותיות בתחומי הפעילות שנקבעו, וכן מיישמת מהלכים שיעצימו את תהליך ה-Turn Around בפעילותה המסורתית של הקבוצה - אורטל יציקות מגנזיום.


בשבוע שעבר פירסמה TGI את התוצאות הכספיות לחציון הראשון של 2022. הכנסות הקבוצה בחציון הראשון של שנת 2022 הסתכמו בכ-96.9 מיליון שקל, גידול של 33.8% לעומת הכנסות בסך 72.3 מיליון שקל בחציון הראשון של 2021. הרווח הנקי הסתכם בחציון הראשון של 2022 בכ-8 מיליון שקל, בהשוואה להפסד בסך 5.2 מיליון שקל בחציון המקביל ב-2021 (התוצאות הינן במונחי פרופורמה, המשקללים באופן מלא את תוצאות הפעילות של תמחש תעשיות מתכת וחשמל, שהעסקה לרכישת פעילותה הושלמה ב-1 ביוני 2022).


בהילקח בחשבון את התוצאות הכספיות שנמסרו לחברה מלורדן (שאינן סקורות ואינן מבוקרות), הרווח מפעולות רגילות המתואם של קבוצת TGI היה מסתכם בחציון הראשון של 2022 בלמעלה מ-16 מיליון שקל. בהתאמה, ההכנסות המצרפיות של קבוצת TGI בחציון הראשון של 2022 היו מסתכמות בכ-145 מיליון שקל.


במסגרת הדו"חות הכספיים, TGI דיווחה על מעבר לרווח נקי (שאינו במסגרת דו"ח הפרופורמה) בסך 2.1 מיליון שקל בחציון הראשון של 2022, לעומת הפסד בסך 10.2 מיליון שקל בחציון הראשון של 2021. בנוסף, החברה עברה להון עצמי חיובי בסך 15.2 מיליון שקל, נכון ליום 30 ביוני 2022, לעומת גירעון של 7.1 מיליון שקל בהון העצמי ביום 30 ביוני 2021.

bottom of page