top of page

הבעת אמון בבלנדר ממשפחת אביב

לקראת הפיכתה לבנק אירופאי ותחילת הפעילות המשותפת עם בנק הפועלים, בעלת השליטה משפחת אביב מזרימה 10 מיליון שקל כמקדמה להנפקת הזכויות


חברת הפינטק בלנדר טכנולוגיות פיננסיות מחזקת את ההון ומדווחת הבוקר כי בעלת השליטה, משפחת אביב, מזרימה 10 מיליון שקל לחברה, כמקדמה על חשבון השתתפותה בהנפקת הזכויות המתוכננת בשבועות הקרובים. ההזרמה נעשית לקראת הפיכתה של בלנדר לבנק אירופאי, בכפוף לקבלת רישיון מהבנק המרכזי האירופי (ECB), ותחילת הפעלת המיזם המשותף בתחום ה-BNPL (אשראי בנקודות מכירה) עם בנק הפועלים.

בלנדר ממתינה בימים אלה לקבלת רישיון בנקאי ייעודי באירופה (Specialized Banking License). הרישיון מהווה נדבך חשוב בבסיס האסטרטגיה העסקית של הקבוצה להרחבת פעילות מתן האשראי במדינות השוק האירופאי המשותף, בדגש על מדינות מרכז אירופה. במקביל, החברה נערכת להשקת המיזם המשותף עם בנק הפועלים עד לסוף 2022, בכפוף לקבלת רישיון למתן אשראי מורחב מהמפקח על שוק ההון ביטוח וחיסכון.


החברה נמצאת בתנופת צמיחה משמעותית מאז הנפקתה בבורסה בינואר 2021. בחודש שעבר פירסמה בלנדר את התוצאות הכספיות לחציון הראשון של שנת 2022. במהלך החציון המשיכה החברה במגמת הצמיחה המואצת, במקביל לגידול בהיקפי האשראי שהעמידה הקבוצה בישראל ובאירופה. ההכנסות ברוטו (NON-GAAP) החציוניות צמחו בכ-47% לכ-29 מיליון ₪, יתרת תיק ההלוואות של הקבוצה צמחה בכ-71% לכ-682 מיליון שקל, מספר הלקוחות המשלמים של הקבוצה גדל בכ-40% לכ-57 אלף ופעילות בלנדר ישראל עברה בחודשים יוני ויולי 2022 לתזרים חיובי.


ד"ר גל אביב, מנכ"ל קבוצת בלנדר: ״כחלק מהיערכות בלנדר באירופה לקבלת רישיון בנק דיגיטלי, אשר יהפוך את בלנדר לחברת הפינטק הישראלית הראשונה שמקימה בנק דיגיטאלי באירופה ותחילת הפעילות בחברה המשותפת עם בנק הפועלים למתן אשראי בנקודות מכירה בישראל, אנו כבעלי השליטה מאמינים בחברה, באסטרטגיה העסקית שלה ובפוטנציאל הצמיחה שלה ולכן החלטנו לתמוך בהמשך הצמיחה המואצת של החברה ולהעמיד לחברה מקדמה של 10 מיליון ש"ח לקראת הנפקת זכויות המתוכננת".

bottom of page