top of page

האם המדד הנמוך מבטל סיכוי לעלייה ב-0.75% בריבית?

בנק ישראל מתמקד במיוחד במדד המחירים של הסעיפים הלא סחירים שממשיכים לעלות בקצב מתגבר


מדד המחירים הנמוך אומנם מקטין סיכוי לעליית ריבית ב-0.75% ע"י בנק ישראל בעוד שבועיים, אך להערכתנו משאיר אותו עדיין גבוה בהשפעת הגורמים הבאים:


בנק ישראל מתמקד במיוחד במדד המחירים של הסעיפים הלא סחירים שממשיכים לעלות בקצב מתגבר .

המשנה לנגיד אמר אחרי עליית הריבית הקודמת שההחלטה להעלות ריבית בשיעור כה גבוה היא פונקציה של רמת ריבית נמוכה כעת ושהם עושים Front Loading כדי להחזיר את האינפלציה אל תחום היעד ולמנוע דינאמיקה של גלגול האינפלציה לתחומים נוספים. טיעון זה ממשיך לתמוך בעליית ריבית בשיעור גבוה גם כעת.


צריכים לקחת בחשבון שבמחזורי עליית ריבית בעבר (עד 2017) ההחלטות התקבלו מדי חודש, לעומת פעם בחודש וחצי היום. יש לזה שתי השפעות:


עליית ריבית בשיעור של 0.75% היא לא ממש חסרת תקדים. כשהיא מתקבלת בתדירות של פעם בחודש וחצי היא למעשה שוות ערך לעלייה של 0.5% כאשר בנק ישראל היה מקבל החלטות ריבית מדי חודש. בדומה, עלייה של 0.5% היום שוות ערך ל-0.33% אז, שיעור מאוד קרוב לעלייה שגרתית ביותר של 0.25%. היו העלאות רבות כאלה במחזורי עליית ריבית הקודמים כאשר סביבת האינפלציה הייתה נמוכה בהרבה.


רידוד תדירות הפגישות גורם לכך שבנק ישראל לא תמיד יכול להגיב במהירות להתפתחות האינפלציה. בין ההחלטה הקודמת (22/8) לקרובה (3/10) התפרסם רק מדד מחירים אחד של חודש אוגוסט. לעומת זאת, בין הפגישה הקרובה ב-3/10 להבאה אחריה ב-21/11 יתפרסמו שני מדדי מחירים. אם בנק ישראל מעלה ריבית רק ב-0.5% בתחילת אוקטובר ומקבל מדד ספטמבר גבוה הוא לא יכול להגיב אליו במהירות. עובדה זו תומכת בעליית ריבית גבוהה יותר בפגישה הקרובה.


השפעת עליית ריבית על האינפלציה נמוכה היום יותר מבעבר בגלל שני גורמים:


ערוץ שער החליפין דרכו פועלת המדיניות המוניטארית למעשה מנוטרל. השקל מושפע בעיקר משוק המניות. לראיה, מאז עליית הריבית הקודמת ב-0.75% השקל נחלש בחדות.


בינתיים עליית ריבית מגולגולת באופן מתון הרבה יותר מבעבר על הריבית בהלוואות. לדוגמה, הריבית הממוצעת על משכנתא שקלית בריבית קבועה לא עלתה כלל בחודש אוגוסט. עלייה כוללת של ריבית בנק ישראל מ-0.1% ל-2% שהייתה עת עתה תורגמה לעליית ריבית של 1.25% בלבד בהלוואות שלא לדיור. כתוצאה מזה, הפער בין הריביות בהלוואות לריבית בנק ישראל עומד על אחת הרמות הנמוכות היסטוריות (תרשים 5).
עוד גורם שעשוי לתמוך בעליית ריבית משמעותית למרות הפספוס במדד המחירים זה הסכם השכר שנחתם לאחרונה עם ארגון המורים שעשוי להיות הסנונית הראשונה של גל דרישות לעליית שכר ממנה חושש מאוד בנק ישראל.


למרות שבאופן פומבי בנק ישראל לא לוקח אחריות על מחירי הדירות, הוא בוודאי ייקח בחשבון את ההמשך של העלייה החדה שלהם.


האשראי המסחרי בבנקים ממשיך לצמוח בקצב שנתי מאוד גבוה של מעל 20% כאשר העלייה בקצב הגידול של האשראי הצרכני נבלמה, המשך גידול מהיר באשראי המסחרי, שלפי נתוני בנק ישראל מנותב ברובו לתחום הנדל"ן שלא למגורים, מטריד את בנק ישראל ואמור לתמוך בעלייה אגרסיבית יותר של הריבית.


מספר משרות פנויות נשאר ברמות מאוד גבוהות גם בחודש אוגוסט ומהווה עוד נתון שתומך בעליית ריבית בקצב מהיר

bottom of page