top of page

האירו צפוי להתחזק מול הפאונד

באשר לפאונד, רכישת אג"ח על ידי בנק מרכזי היא לרוב שלילית למטבע שהרי הדבר מדכא את התשואות ולכן גם פוגם באטרקטיביות שברכישת החוב המקומי


הליש"ט הבריטי ירד בחדות לאחר הודעת הבנק המרכזי של אנגליה (ה-BoE) כי יתערב בשוקי האג"ח, אך התאוששות מהירה באותו היום העידה על כך שהשווקים מברכים במידה רבה על המהלך שנקט הבנק המרכזי להסדרת שוקי האג"ח.


בהצהרה מפתיעה הבנק אמר שהוא ירכוש אג"ח ארוכות בבריטניה, כדי להגביל את התשואות שלהן. ההתערבות מאשרת שהבנק הפך יותר ויותר מודאג מהתנודתיות בשוק האג"ח הממשלתי הבריטי שבו התשואות עלו, ובתורן העלו את הריבית על המשכנתאות ומוצרי הלוואות אחרים.


דיווחים רבים מצביעים על כך שננקטו צעדים לאחר שנאמר כי קרנות הפנסיה בבריטניה נקלעו למצוקה בעקבות התנועות החדות. התגובות הראשוניות רואות שהתשואות של האג"ח לטווח ארוך ירדו בחדות, כמתוכנן, אך של אלו לטווח קצר רשמו עלייה.

מהבנק המרכזי האנגלי נמסר כי: "הבנק יבצע רכישות זמניות של אג"ח ממשלתיות ארוכות בבריטניה החל מה-28 בספטמבר. מטרת הרכישות הללו תהיה החזרת תנאי השוק לסדרם. הרכישות יבוצעו בכל קנה מידה שיידרש כדי להשפיע על תוצאה זו". כלומר, התוכנית פתוחה וללא הגבלה.


ועדת המדיניות הפיננסית של הבנק המרכזי של אנגליה ציינה את הסיכונים ליציבות הפיננסית של בריטניה כתוצאה מתפקוד לקוי בשוק האג"ח הממשלתי. היא המליצה לנקוט בפעולה, ובירכה על תוכניות הבנק לרכישות זמניות וממוקדות בשוק.כנראה שסיבה מרכזית אחת למהלך היא לחזק את קרנות פנסיה הנשענות על תשואות האג"ח ל-30 שנה.


חשוב לציין, כי הבנק לא ירחיב את המאזן שלו כדי לממן את רכישות האג"ח, אלא ישתמש ברזרבות, כלומר, זו לא רק ההתחלה מחדש של ההרחבה הכמותית.


באשר לליש"ט, רכישת אג"ח על ידי בנק מרכזי היא לרוב שלילית למטבע שהרי הדבר מדכא את התשואות ולכן גם פוגם באטרקטיביות שברכישת החוב המקומי.


טכנית, המטבע נמצא בעמדת קניה לשבוע הקרוב. אינדיקטור המומנטום הוא חיובי. קו התמיכה נמצא ברמה של 0.8606 ליש"ט לאירו. קו ההתנגדות נמצא ברמה של 0.9014 ליש"ט.

bottom of page