top of page

האינפלציה לא יורדת בארה"ב והמדדים צוללים

האינפלציה בארה"ב התמתנה לרמת 8.2% בספטמבר, מעל לקונצנזוס האנליסטים


יוני פנינג, אסטרטג ראשי חדר עסקאות בבנק מזרחי טפחות, מגיב לנתוני האינפלציה בארה"ב:


נתון האינפלציה ממשיך לבטא ירידות בסעיפים שמחוץ לאינפלציית הליבה, בדגש על מחירי הדלקים. ספק רב אם נמשיך לראות ירידות באינפלציה מסעיפי האנרגיה בחודשים הקרובים, לנוכח עליית מחירי הנפט לאחרונה. אבל אנו סבורים כי יש פוטנציאל ניכר להמשך ירידות במחירי המוצרים הסחירים למיניהם, על רקע התחזקות הדולר, הירידה במחירי התובלה הימית והגידול במלאים בארה"ב.

מנגד, סעיפי השכירות ממשיכים להתבסס בתור גורם אינפלציוני משמעותי. גם כאן אנחנו רואים מקום לאופטימיות, לאור האינדיקציות מלוחות המודעות האמריקאיות, אשר צפויות להיתרגם לחתימה על חוזים נוחים יותר בהמשך.


למרות ההפתעה כלפי מעלה, אנו רואים את הנתון כניטראלי, או קרוב לכך, במובן זה שהוא ממשיך למתן את החששות מנפילה של הכלכלה האמריקאית לסחרור אינפלציוני. הוא מחזק כמובן משמעותית את צפיות השוק להעלאת ריבית של 0.75% על ידי הפד, בשני לנובמבר. ההחלטה העוקבת, מאידך (ארבעה עשר לדצמבר) תתקבל לאחר פרסום מדדי המחירים לאוקטובר ונובמבר. המשך התמתנות ניכרת באינפלציה בשלב זה, זולת, אולי, בסעיפי השכירות, תעלה את השאלה לגבי נחיצות המשך הצמצום המוניטרי, אל מול השפעות הלוואי של המדיניות.


bottom of page