top of page

האינפלציה בישראל צפויה לרדת בתחילת 2023

בפרסום הנתונים האחרונים נראה כי האינפלציה גם בישראל ממאנת לרדת, המשך העלאות ריבית ע"י הנגיד, שחיקת כספי הציבור והקטנת הצריכה הפרטית יורגשו רק ב-2023, שנת מיתון.


מדד המחירים לחודש ספטמבר עלה ב-0.2% לעומת התחזית שלנו לעלייה של 0.1%. ההפתעות העיקריות כלפי מעלה נרשמו בסעיף הדיור שעלה ב-0.6% לעומת התחזית לעלייה של 0.4%, גם סעיף הבריאות וסעיף ההלבשה עלו מעל התחזית. מנגד, מחירי המזון ירדו ב-0.4% לעומת התחזית לעלייה של 0.3%. קצב האינפלציה נותר ללא שינוי ברמה של 4.6%. ללא אנרגיה ירד הקצב מ-4.5% ל-4.4%.





סביבת האינפלציה עדיין מתחזקת. הסעיפים הלא סחירים עלו לקצב שנתי של 4.5% הגבוה מאז 2011. לעומת זאת, בסעיפים הסחירים הקצב ירד מ-7% ביולי ל-4.6% בספטמבר. מדד מחירי השירותים המקומיים (ללא שירותי הדיור) עלה לקצב הגבוה ב-20 השנים האחרונות. העלייה הגבוהה ביותר נרשמה בשנה האחרונה במחירי שירותי ביטוח ומיסים (10.3%), שירותי הארחה (7.4%) ושירותי בריאות (4.8%).


סעיף הדיור עלה לקצב של 5.6%, הגבוה בעשור. עליית שכר דירה בספטמבר במקרים של החלפת דיירים הייתה בשיעור של 8%, הגבוה מאז שהלמ"ס התחילה לדווח נתונים בחודש מאי. גם בחוזי השכירות המתחדשים לא הייתה ירידה בקצב ההתייקרות . השינויים במחירי החוזים המתחדשים ובהחלפת דיירים הנם המשפיעים העיקריים על סעיף הדיור במדד. כל עוד אין בהם ירידה, סעיף הדיור צפוי להמשיך ולעלות בקצב גבוה.


אנו מעריכים שעליית ריבית חדה במשק והשפעות ההאטה בכלכלה העולמית יובילו לירידה בסביבת האינפלציה בשנה הבאה.


bottom of page