top of page

דלתא מותגים עם ירידה ברווח עקב הקמת חנויות ועלויות שילוח

החברה רואה בחתימת ההסכם לזיכיון בלעדי עם רשת ההלבשה התחתונה Victoria's Secret כמנוע צמיחה חדש לאחר השקת המותג "פנטה ריי".דלתא ישראל מותגים פרסמה הבוקר את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2022. להלן תמצית נתוני הרבעון:


מכירות חנויות זהות: המכירות בחנויות הזהות (198 חנויות) ברבעון השלישי לשנת 2022 גדלו בשיעור של כ-1.5% לכ-163.8 מיליון ש"ח לעומת כ-161.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה המכירות בחנויות הזהות (189 חנויות) זינקו בכ-19.8% לכ-452.1 מיליון ש"ח לעומת כ-377.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנת 2019.

החברה בחרה להציג את נתוני החנויות הזהות בהשוואה לתקופה מקבילה בשנת 2019 עקב סגירת החנויות לסירוגין, בהתאם להנחיות הממשלה, החל ממרץ 2020 ועד לפברואר 2021, אשר גרמו לנתוני תשעת החודשים הראשונים של השנים 2020 ו-2021 להיות בסיס לא מייצג להשוואת נתון החנויות הזהות.


הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-216.8 מיליון ש"ח לעומת כ-210.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-3%. הגידול הושג באמצעות גידול בכל ערוצי המכירה.

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 גדלו בכ-4% והסתכמו בכ-628.3 מיליון ש"ח לעומת כ-604.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.קרדיט צילום: שי פרנקו


מכירות האינטרנט של החברה ברבעון השלישי לשנת 2022 צמחו בכ-12.9% והסתכמו בכ-20 מיליון ש"ח (שיעור של כ-9.2% מסך הכנסות החברה) לעומת כ-17.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ-8.4% מסך הכנסות החברה).


הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם בכ-122 מיליון ש"ח לעומת כ-128.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ושיעורו עמד על כ-56.2% לעומת כ-61.1% ברבעון השלישי בשנת 2021.

בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכם הרווח הגולמי בכ-365 מיליון ש"ח לעומת כ-377.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ושיעורו מסך ההכנסות עמד על כ-58.1% לעומת כ-62.5% בתשעת החודשים הראשונים בשנת 2022.


הקיטון ברווח הגולמי ובשיעורו מסך ההכנסות נבע מגידול בעלות המכר עקב גידול בעלויות השילוח ומהשפעת השינוי בשער החליפין השקל לעומת הדולר ומשינויים בתמהיל המוצרים שנמכרו עקב עיתוי החגים שהביא להתארכות תקופת מכירות מוצרי הקיץ בהנחה על פני תקופת מכירת מוצרי הסתיו.


הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם בכ-28.8 מיליון ש"ח לעומת כ-38.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021 ושיעורו מההכנסות עמד על כ-13.3% לעומת כ-18.2%ברבעון השלישי אשתקד. הקיטון ברווח התפעולי נובע מקיטון בשיעור הרווח הגולמי, כאמור, וכן מעלויות שנבעו מפתיחת רשת חנויות והשקת המותג "פנטה ריי".


בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכם הרווח התפעולי בכ-96.3 מיליון ש"ח לעומת כ-123.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ושיעורו עמד על כ-15.3% לעומת כ-20.4% בתקופה המקבילה בשנת 2021.

הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם בכ-20 מיליון ש"ח לעומת רווח נקי של כ-28.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021. בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכם הרווח הנקי בכ-60.4 מיליון ש"ח לעומת כ-88.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.


ההון העצמי של החברה נכון ל-30.9.2022 הסתכם בכ-485.1 מיליון ש"ח לעומת כ-418 מיליון ש"ח ביום 30.9.2021. הגידול נובע בעיקר מגידול ברווח הנקי בסך של כ-122 מיליון ש"ח ב-12 החודשים האחרונים אשר קוזז בחלקו מתשלום דיבידנד לבעלי המניות בסך שך כ-56 מיליון ש"ח.


דיבידנד: ביום 20 בנובמבר 2022 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ-10.05 מיליון ש"ח, אשר צפוי להיות מחולק ביום 6 בדצמבר 2022. זאת, בנוסף לדיבידנד שחולק במהלך תשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 בסך כולל של כ-45 מיליון ש"ח.


ענת בוגנר מנכ"לית דלתא ישראל מותגים אמרה היום: "החברה מסכמת את הרבעון השלישי עם גידול בהכנסות בכל ערוצי המכירה תוך מיקוד במכירות האונליין שצמחו בכ-13%. הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם בכ-28.8 מיליון ₪, כ-13.3% ממכירות הרבעון, לעומת כ-38.5 מיליון ₪ ברבעון השלישי אשתקד. הרווחיות ברבעון הושפעה מעיתוי תקופת החגים השנה שגרמה להתארכות התקופה בה נמכרו מוצרי הקיץ בהנחות, מהתייקרות בעלות השילוח ומשינויים בשער החליפין.


עוד ציינה בוגנר כי החברה מממשת את אסטרטגיית הצמיחה וההתרחבות, עם הבאתו של המותג המוביל בעולם בתחום ההלבשה התחתונה Victoria's Secret בסוף 2022 עם השקת אתר און ליין נפרד, וכן הוסיפה כי פתיחת חנויות פיזיות מתוכננת לשנת 2023.

bottom of page