top of page

דלק עוברת להפסד ענק עקב העלאת המיסוי בבריטניה

החברה מציינת כי בעקבות חקיקה חדשה העלאת המס בשיעור של 25% לאחר שכבר קיים מיסוי של 40% בים הצפוני גרמה להפרשת מיסים חריגה, נציין כי מרבית הכנסות דלק הינם מהים הצפוני והסתכמו ב-7,373 מיליארד ש"ח המהווים 82% מהרווח התפעולי.


קבוצת דלק, המנוהלת על ידי עידן וולס, פרסמה היום, יום רביעי, 30.11.2022, את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022, מהם עולה כי הכנסות החברה בתקופת הדו"ח (תשעה חודשים) זינקו לסך של כ-9.032 מיליארד ש"ח, לעומת סך של כ-5.712 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ- 3.04 מיליארד ש"ח, לעומת 2.05 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל לשנת 2021 עליה של כמיליארד שקל בין הרבעונים. הרווח התפעולי בתקופת הדוח עלה לסך של כ-8.985 מיליארד ש"ח, לעומת סך של כ-3.194 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, הרווח התפעולי ברבעון עלה בכ-40% לסך של כ-1.757 מיליארד ש"ח, לעומת 1.271 ש"ח ברבעון השלישי בשנת 2021.העלייה החדה בהכנסות, בעקבות הגידול בהיקפי ההפקה באיתקה לצד הגידול במכירות של ניו מד, בשילוב העלייה במחירי הנפט והגז והרווחים ההזדמנותיים מעסקת סיקר פוינט ומרובני, במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2022, הביאו לעליה ברווח הנקי בתקופת הדו"ח לכ-4.765 מיליארד ש"ח, לעומת רווח נקי בסך של כ-804 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי המתואם ברבעון השלישי, בנטרול הפרשה חשבונאית למיסים נדחים, עומד על כ-695 מיליון ש"ח. ללא נטרול ההפרשה החשבונאית, נרשם הפסד ברבעון השלישי של כ-404 מיליון ש"ח.

ההון העצמי של הקבוצה עלה גם במהלך הרבעון השלישי של השנה והסתכם, נכון ליום 30.9.2022 לסך של כ-8.7 מיליארד ש"ח.

סך הנכסים של הקבוצה גדל בתקופת הדו"ח בכ-13.8 מיליארד ש"ח, מסך של כ-31.4 מיליארד ש"ח (נכון ליום 31.12.21) לסך של כ-45.2 מיליארד ש"ח, נכון ליום 30 בספטמבר 2022. הגידול בנכסים נובע בעיקר מאיחוד לראשונה של הנכסים של החברות שנרכשו על ידי איתקה בתקופת הדוח (מרובני, סיקר פוינט וסאמיט) בהיקף כולל של כ-12 מיליארד ש"ח.


לאחר תאריך המאזן, ביום 9.11.2022, הושלמה הנפקת איתקה (Ithaca), חברה בת בבעלות מלאה, ברשימת ה-Premiumבבורסה בלונדון. ההנפקה – שהינה הגדולה ביותר שבוצעה בשנה האחרונה בלונדון, הושלמה לפי שווי של כ-2.9 מיליארד דולר (2.5 מיליארד ליש"ט). איתקה הנפיקה 10.4% מהון המניות המונפק של החברה בתמורה לכ-303 מיליון דולר. תמורת ההנפקה (בניכוי חלק מהוצאות ההנפקה) הועברו לקבוצה.


לאחר תאריך המאזן, ובעקבות השלמת ההנפקה, פרסמה חברת הדירוג P&S מעלות דו"ח דירוג עדכני לקבוצה ובו העלתה את דירוג החוב של הקבוצה בשתי רמות לרמה של BBB+ באופק "יציב" (מקביל לדירוג הנוכחי של מידרוג), תוך שהיא מציינת כי השלמת ההנפקה של איתקה שיפרה את פרופיל הנזילות של הקבוצה וייצרה לקבוצת דלק מקורות ואמצעים לכיסוי החלויות של שנת 2023 וחלק מ-2024 וזאת ללא תלות בדיבידנדים מחברות הבנות. ביום 28.11.2022, פרסמה מידרוג, המדרגת אף היא את אגרות החוב של החברה, הערת מנפיק חיובית לקבוצה, בו ציינה כי הנפקת איתקה בעלת השפעה חיובית על דירוג האשראי של הקבוצה וכי השלמת ההנפקה מחזקת את הנזילות, את הגמישות הפיננסית ואת נראות הדיבידנדים.


פעילות האנרגיה בים הצפוני: הושלמה הנפקת איתקה, זינוק בהכנסות וצפי לגידול בהפקה ברבעון הרביעי

איתקה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 עם הכנסות בהיקף של כ- 2 מיליארד דולר ארה"ב, זינוק חד לעומת הכנסות של 984 מיליון דולר בתשעת החודשים המקבילים בשנת 2021. ברבעון השלישי הסתכמו ההכנסות של איתקה בכ-638 מיליון דולר ארה"ב, לעומת כ-345 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי בתקופת הדו"ח גדל לכ-1.349 מיליארד דולר ארה"ב, לעומת 189 מיליון דולר ארה"ב בתקופה המקבילה אשתקד.הרווח הנקי ברבעון בנטרול הפרשה חשבונאית למיסים נדחים, עומד על כ-167 מיליון דולר ארה"ב, לעומת 80 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. לאחר הפרשה חשבונאית למיסים נדחים, נרשם הפסד ברבעון השלישי של כ-156 מיליון דולר ארה"ב.

כאמור, במהלך הרבעון השלישי של 2022, ביצעה החברה הפרשה בסך של כ-189 מיליון דולר (נטו) בנכס מיסים נדחים, בעקבות שינויי החקיקה בבריטניה שארעו במהלך הרבעון השלישי - מתוכה, הוצאות בסך של 323 מיליון דולר נזקפו לדו"ח רווח והפסד, והכנסות בסך 134 מיליון דולר נזקפו לקרן בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים דרך רווח כולל אחר.


ה-EBITDAX של איתקה זינק בתקופת הדוח בכ-140% לסך של כ-1.438 מיליארד דולר, לעומת כ-598 מיליון דולר ארה"ב בתקופה המקבילה אשתקד, ברבעון השלישי הסתכם ה- EBITDAXבכ- 531 מיליון דולר ארה"ב, לעומת 220 מיליון דולר ארה"ב ברבעון המקביל אשתקד. התפוקה בתקופת הדו"ח עלתה לכ- 18.6 מיליון שווה ערך חביות נפט (Kboe), לעומת 15 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד, וזאת לעומת 21.3 מיליון בכל שנת 2021. התפוקה היומית הממוצעת של איתקה ברבעון השלישי עמדה על כ- -71 אלף שווה ערך חביות ליום, לעומת כ-52 אלף שווה ערך חביות ליום ברבעון המקביל אשתקד. בתקופת הדו"ח כולה עמדה התפוקה היומית הממוצעת על 68 אלף שווה ערך חביות נפט ליום (Kboed), לעומת 55 אלף שווה ערך חביות נפט ליום בתקופה המקבילה. עלות ההפקה הממוצעת עמדה על כ- 19$ לחבית.


במסגרת התחזית שפרסמה איתקה עם תמצית דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2022 היא ציינה כי היקף ההפקה היומי הממוצע ברבעון הרביעי של השנה צפוי לעלות ביחס לרבעון השלישי ולעמוד על 77-80 אלף שווה ערך חביות ליום.


במהלך תקופת הדו"ח פרסמה הקבוצה דוח עתודות ומשאבים מעודכן ליום 30 ביוני 2022 ממנו עולה כי נרשמה עלייה בהיקף העתודות והמשאבים של איתקה. על פי הדוח, חלה עלייה בכמות עתודות הנפט והגז הטבעי מסוג P2 ובכמות המשאבים המותנים באומדן הטוב ביותר (C2) בכלל נכסי הנפט של איתקה, לכמות כוללת של כ-545.5 מיליון שווה ערך חביות נפט (MMBOE) (חלק החברה), לעומת כמות כוללת של כ-290.5 מיליון שווה ערך חביות נפט (MMBOE) ביחס לדוח המשאבים הקודם מיום 31.12.2021. העלייה, בסך 255 מיליון שווה ערך חביות נפט (MMBOE) מיוחסת בעיקר להשלמת העסקאות לרכישת מרובאני וסיקר פוינט עליהן דיווחה החברה מוקדם יותר השנה.

bottom of page