top of page

דוראל זוכה בתעריף הגנה בפרויקט הדרי שאן

דוראל זכתה בתעריף הגנה לחלק הפרויקט, מלוא פרויקט "הדרי שאן" מתוכנן להיות בהספק מצטבר של כ- 180 MW (DC) בתוספת מתקני אגירת אנרגיה


דוראל מדווחת היום (א') כי זכתה בתעריף הגנה לחלק המתח העליון בפרויקט "הדרי שאן", אשר הספקו כ-112 MW (DC), מתוך כ- 180 MW (DC) סה"כ.


בכפוף לאפשרויות רגולטוריות נוספות, לרבות הזדמנויות בשוק החופשי, צפוי חלק המתח העליון של פרויקט 'הדרי שאן' לפעול תחת אסדרת ברירת מחדל, אשר במסגרתה ישולם תעריף SMP (מחיר שולי חצי שעתי) עבור הזרמת חשמל לרשת. הודות לזכייה בהליך התחרותי, עד ליום 7 במרץ 2041 ייהנה המתקן מתעריף הגנה מובטח של 11.7 אגורות לקוט"ש, צמוד למדד המחירים לצרכן ("תעריף ההגנה הצמוד"), כך שככל ובימים מסוימים יהיה הממוצע היומי של תעריף ה-SMP נמוך מתעריף ההגנה הצמוד, יהיה זכאי המתקן להשלמת הכנסה בגובה ההפרש שבין המחיר הממוצע היומי לתעריף ההגנה. גם לאחר תקופה זו, צפוי המתקן להמשיך לפעול בהתאם למנגנוני השוק שיהיו קיימים באותה העת.


לצד חלק הפרויקט הצפוי להתחבר למתח עליון בכוונת החברה להקים במקום פרויקט נוסף במסגרת זכייתה בהליכים תחרותיים נוספים שפרסמה הרשות, כך שהספק הפרויקט המשוכלל הצפוי לקום יהיה כ- 180 MW (DC) בתוספת מתקני אגירת אנרגיה

פרויקט "הדרי שאן", המוגדר כפרויקט תשתית לאומית, מחזיק בתוכנית סטטוטורית מאושרת ונמצא בשלבים אחרונים לקראת הוצאת היתר בניה. הפרויקט מוחזק על ידי דוראל (67%) ועל ידי אגודה שיתופית חקלאית המייצגת 11 מקיבוצי עמק המעיינות (33%) השותפים בפרויקט.


יקי נוימן, מנכ"ל דוראל: "דוראל ממשיכה את תנופת הקמות וחיבור המתקנים בישראל. הפרויקט הזה, לצד הקמות הפרויקטים במסגרת זכייתה הגדולה של החברה במכרזי סולאר בשילוב אגירה, מחזקים את מעמדה של דוראל כחברה המובילה בישראל ומהווה נדבך נוסף בתוכנית הצמיחה של החברה. דוראל ממשיכה לפעול במרץ להגדלת צבר הפרויקטים שלה, הקמתם וחיבורם לרשת, בארץ ובחו"ל, בהתאם לאסטרטגיית הצמיחה והיעדים שהציבה לעצמה."קרדיט צילום: טל שחר

bottom of page