top of page

ג'נריישן קפיטל רוכשת שליטה מלאה ברפק אנרגיה בכ-370 מיליון שקל

בבעלות רפק אנרגיה, נכון להיום, תחנות כוח פעילות (צפוניות, חופיות MRC) בהספק מותקן מצטבר של 956 מגה וואט


ג'נריישן קפיטל, קרן ההשקעות בתשתיות ואנרגיה, הודיעה היום כי חתמה על הסכם במסגרתו תרכוש מרפק תקשורת את מלוא החזקותיה ברפק אנרגיה, ללא החזקותיה של רפק אנרגיה ב-MRC ובריינדיר- בתמורה לסך של כ-370 מיליון ₪, בתוספת סך של כ-12.5 מיליון ש"ח לפירעון חלקה העודף של רפק תקשורת בהלוואת הבעלים לרפק אנרגיה.קרדיט צילום: אייל טואג


בהקשר ל-MRC ולריינדיר סוכם בין הצדדים כי, בכפוף להשלמת העסקה, תחולקנה החזקותיה של רפק אנרגיה בכל אחת מהן כדיבידנד בעין לתאגידים חדשים, שיוקמו ויוחזקו כל אחד מהם על ידי רפק תקשורת והקרן בחלקים שווים. וכך, לאחר השלמת העסקה תחזיק הקרן במלוא הון מניותיה (100%) של רפק אנרגיה וכן במחצית מכל אחד מבין תאגיד MRC ותאגיד ריינדיר.


לקרן מקורות זמינים בהיקף מספק למימון העסקה, הכוללים יתרות נזילות ומסגרות אשראי מובטחות זמינות.


השלמת העסקה מותנית בהתקיימותם של תנאים מתלים, שעיקרם, קבלת אישור רשות המיסים לחלוקת MRC וריינדיר ללא חיוב במס, אישור בית המשפט לביצוע הפחתת הון ברפק אנרגיה, אישור רשות התחרות, העברת ההחזקות ב-MRC ובריינדיר לתאגידים החדשים ואישורי צדדים שלישיים נוספים.


לדברי ארז בלשה, מנכ"ל ומייסד ג'נריישן קפיטל, "השלמת העסקה תאפשר לקרן לשלוט בפלטפורמת אנרגיה מובילה ומהווה אבן דרך בתהליך גיבוש שליטה בכל הפלטפורמות המרכזיות בקרן בתחומי איכות הסביבה, התחבורה והאנרגיה. שוק ייצור החשמל בתחנות מבוססות גז טבעי צפוי לצמיחה משמעותית בהיקפי ההשקעות בשנים הקרובות לאור גידול בביקושים לצד חדירה איטית של אנרגיות מתחדשות לסל מקורות ייצור החשמל של המשק. בנוסף לכך, שוק החשמל בכללותו עובר תהליכים שיהפכו אותו למתוחכם ומושכלל יותר בשנים הקרובות. עסקה זו תאפשר לקרן לממש את תכניתה האסטרטגית בתחום המשלבת בין מיקסום הערך של הפעילות הקיימת לצד ניצול פוטנציאל הצמיחה המשמעותי הקיים בתחום ייצור החשמל בתחנות כוח מבוססות גז טבעי והעמקת דריסת הרגל במשק החשמל בכללותו, תוך מיצוב זרוע הפעילות של הקרן כפלטפורמה מובילת שוק".


רפק אנרגיה

פעילות הקרן בסגמנט ייצור החשמל בתחנות כוח מתבצעת באמצעות רפק אנרגיה, העוסקת בייזום, פיתוח, מימון, הקמה, והפעלה של תחנות כוח לייצור חשמל ומכירת החשמל והקיטור המיוצר בתחנות הכוח. בבעלות רפק אנרגיה, נכון להיום, תחנות כוח פעילות בהספק מותקן מצטבר של 956 מגה וואט בשיעורי בעלות שונים ותחנות נוספות בשלבי ייזום ופיתוח, באמצעות הפרויקטים הבאים:


התחנות הצפוניות (86.2%) - תחנות כוח בטכנולוגיית קוגנרציה ברמת גבריאל ואלון תבור המייצרות חשמל בהספק מותקן של 74 מגה וואט כל אחת וצריכת קיטור ממוצעת של 40 טון לשעה.


התחנות החופיות (35%) – זיכיון מסוג BOT, בה משמשת רפק אנרגיה כשותף הכללי, על תחנות כוח סמוכות למתקני ההתפלה בשורק ובאשקלון, בהתאמה. תחנת שורק (קונבנציונלית) הינה בהספק מותקן העומד על 140 מגה וואט ואילו תחנת אשקלון (קוגנרציה) הינה בהספק מותקן של 87 מגה וואט ובהספק קיטור של 63 טון לשעה.


אתר ייצור MRC (33.33%) - אתר ייצור חשמל באזור התעשייה אלון תבור. אתר הייצור כולל טורבינת גז בהספק מותקן של 363 מגה וואט ו-2 טורבינות סולר (פיקריות) בהספק מותקן של 220 מגה וואט. בנוסף, MRC החלה בהקמת תחנת כח פיקרית חדשה באתר הייצור בהספק מותקן של עד 230 מגה וואט. ל-MRC רישיון ייצור קבוע שניתן בשלהי 2019 והסדרה תעריפית לתקופה של 15 שנים.


מספר רב של מיזמים בשוק האנרגיה, הכוללים, בין היתר, תחנת כוח בייזום (ריינדיר), מיזם משותף עם פרטנר להספקת חשמל ללא אמצעי ייצור, שיווק גז טבעי, פרויקטים רבים בתחום הגנרציה, אגירת אנרגיה ועוד.bottom of page