top of page

ג'נריישן קפיטל עם דוח מצוין משאירה אבק ופירורים למתחרה קיסטון

הקרן רשמה ברבעון רווח שיא, לפני מס, בסך של כ-253 מיליון שקל ברבעון השלישי וכ-280 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים 2022 הודות לביצועים חזקים של נכסי הפורטפוליו לצד התפתחויות עסקיות חיוביות, תשואה להון של 16% - תחלק דיבידנד בגובה 55 מיליון ש"ח.ג'נריישן קפיטל הינה קרן סחירה בישראל בתחום התשתיות והאנרגיה מציגה את עיקרי תוצאות תשעת החודשים הראשונים והרבעון השלישי לשנת 2022:


שווי ההשקעות בנכסי הפורטפוליו ליום 30 בספטמבר 2022 עומד על כ-3.2 מיליארד שקל, לעומת כ-1.9 מיליארד שקל, בתקופה המקבילה אשתקד, וכ-2.5 מיליארד ש"ח לסוף שנת 2021.


ההכנסות שנבעו מהשקעה בנכסי הפורטפוליו לתקופת הדוח הסתכם לכ-384.1 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-241.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, מתוכן כ-297.3 מיליון שקל ברבעון השלישי. הרווח נבע בעיקר מהעלייה בשווי ההוגן של השקעות בחברות מוחזקות ומהיקף הדיבידנד והחזרי הלוואות בעלים שהתקבל מהן. מנגד, נוצר הפסד כתוצאה מירידה במחיר מניית חברת סולגרין, אשר השפיעה מהותית על רווחי השיערוך במחצית הראשונה של שנת 2022.


הרווח לפני מס בתקופת הדוח הסתכם לכ-280.4 מיליון שקל מתוכו כ-253.1 מיליון שקל ברבעון השלישי.

התשואה על ההון הסתכמה ל-16.0% בתשעת החודשים הראשונים של 2022, ומשקפת קצב שנתי של 21.3%, לעומת כ-13.8% בתשעת החודשים הראשונים אשתקד.


במקביל לפרסום הדוחות, דיווחה הקרן על חלוקת דיבידנד בהיקף של 55 מיליון שקל, המשקפת תשואת דיבידנד של כ-4% ביחס לשווי השוק של הקרן בתחילת השנה.


ההון העצמי ליום 30 בספטמבר 2022 עמד על כ-1.91 מיליארד שקל לעומת כ-1.68 מיליארד שקל ליום 31 בדצמבר 2021.

השווי הנכסי הנקי (NAV) למניה של ג'נריישן (בנטרול מיסים נדחים) עומד ליום 30 בספטמבר 2022 על כ-1.67 ₪ למניה, לעומת 1.44 ₪ למניה ליום 31 בדצמבר 2021.


המתחרה בסקטור קיסטון ריט עם פרוטפוליו די מאכזב והפסד רבעוני של כ-7 מיליון ש"ח


מאפייני הפורטפוליו - אירועים עיקריים בתקופת הדוח ולאחריה:


תחבורה


בספטמבר ובאוקטובר 2022 הושלמו העסקאות להכנסת לאומי פרטנרס ושני משקיעים נוספים להשקעה בבון תור. נכון למועד פרסום הדוח, מחזיקה הקרן ב-73% מהונה של בון תור.

באוגוסט 2022 השלימה הקרן את רכישת מלוא מניות בון-תור לפי שווי חברה של כ-585 מיליון שקל. בנוסף,נחתם הסכם עם לאומי פרטנרס ומשקיעים נוספים למכירת כ-27% ממניות בון תור לפי שווי חברה של כ-700 מיליון שקל. עסקת המכירה מגלמת לקרן תשואה שנתית ממוצעת של כ-52.2% בארבע השנים מאז כניסתה להשקעה.

במרץ 2022 זכתה הצעה של חברת הבת מטרופולין במכרז להפעלת אשכול קווי אונו-אלעד עם הכנסות שנתיות צפויות של כ-300 מיליון שקל.


מים, שפכים וסביבה


ביוני 2022 הושלמה עסקת השקעה ב-GES ע"י קבוצת מגדל, בסך של כ-199 מיליון שקל תמורת הקצאת כ-20% ממניות GES. סכום נוסף של כ-15 מיליון שקל יושקע עם קבלת צו לתחילת עבודה בפרויקט זירו ווייסט. העסקה משקפת תשואה שנתית ממוצעת של כ-53.1%.

במאי 2022 הושלמה העסקה בה התקשרה הקרן באמצעות GES בהסכם לרכישת 75% ממניות ק.מ.מ מפעלי מחזור בתמורה לכ-200 מיליון שקל.

באוגוסט 2022 הושלמה העסקה לרכישת מתקן ההתפלה באשדוד ע"יGES ושפיר, תמורת 870 מיליון שקל ונחתמה מערכת הסכמים למימון הפרויקט.


אנרגיות מתחדשות


במאי 2022 התקשרה סולגרין בהסכם לרכישת מערכות לאגירת אנרגיה עבור צבר פרויקטים סולאריים משולבי אגירה ופרויקטי אגירה של החברה בישראל בהספק כולל של כ-600 מגה וואט שעה אגירה בעלות כוללת של עד כ- 130 מיליון דולר.

במאי 2022 השלימה סולגרין גיוס אג"ח בהיקף של כ-180 מיליון שקל.


אנרגיה

בנובמבר 2022 התקשרה הקרן עם רפק תקשורת, בהסכם לרכישת מלוא אחזקותיה ברפק אנרגיה, ללא החזקותיה של רפק אנרגיה ב-MRC ובריינדיר. תמורת העסקה הינה בסך כ-370 מיליון שקל בתוספת כ-12.5 מיליון שקל לפירעון חלקה העודף של רפק תקשורת בהלוואת בעלים.

באוגוסט 2022 התקשרה שותפות אלון תבור (33% רפק אנרגיה) בהסכמי מימון להקמת והפעלת תחנת הפיקר באתר תחנת הכח בסך כולל של כ-950 מיליון שקל.

bottom of page