top of page

ג'נריישן קפיטל: מטרופולין זכתה במכרז להפעלת אשכול קווי השרון

הכנסות שנתיות צפויות של מעל ל-570 מיליון ₪ לתקופת הפעלה של 10 שנים, החברה תפעיל כעת 4 אשכולות אשר מציבים אותה כחברה השנייה בגודלה בישראל


בהתאם למכרז, האשכול המחודש יכלול כ-21 מיליון ק"מ שירות לשנה בהתאם למפת הבסיס, אשר יהוו תוספת של למעלה מ-40% ביחס לק"מ שירות לשנה במתכונת בה מופעל האשכול כיום על ידי מטרופולין.


עלות הקמת האשכול צפויה לעמוד על כ-900 מיליון ש"ח וההכנסות מהפעלתו צפויות לעמוד על למעלה מ-570 מיליון ש"ח בממוצע לשנה. חלקו הארי של מימון הקמת האשכול יתבצע במתכונת של מימון פרויקטלי והיתרה מהזרמת הון של בעלי המניות בבון תור, אשר חלקה של הקרן בסכום אינו צפוי להיות מהותי לקרן.


יצוין, כי הצעתה הזוכה של מטרופולין במכרז, אשר לא הייתה ההצעה הכספית הגבוהה ביותר שהוגשה, ונשענה בחלקה על ניקוד גבוה שקיבלה בגין מדדים איכותיים, משקפת תשואה צפויה העולה על תשואת היעד שנקבעה במדיניות ההשקעה של הקרן.


להערכת מטרופולין, זכייתה בהמשך הפעלת אשכול השרון, יחד עם שלושת הזכיונות הנוספים שבבעלותה, אשכולות נגב ושרון-חולון המופעלים על ידה כיום ואשכול אונו אלעד שהפעלתו תחל (פעימה ראשונה) במחצית שנת 2023, תמצב אותה כמפעילה השניה בגודלה בישראל במונחי ק"מ;


בנוסף, הפעלת ארבעת האשכולות כאמור, אשר שלושה מהם ממוקמים בסמיכות אחד לשני, תאפשר למטרופולין להמשיך ולנצל יתרונות לגודל

ארז בלשה, מנכ"ל ג'נריישן קפיטל, מסר: "אנו שמחים מאוד על זכייה זו, המהווה זכיה שניה של מטרופולין במכרז להפעלת אשכול תחבורה ציבורית משמעותי במהלך שנת 2022. זכייה זו משקפת פעם נוספת את מקצועיותה ואיכותה של מטרופולין כמפעילת תחבורה ציבורית מובילה בישראל שכן הצעתה הכספית במסגרת המכרז לא היתה הגבוהה ביותר, זאת בדומה גם למכרז אשכול אונו אלעד. המכרז הנוכחי כולל הרחבה משמעותית של היקף פעילות האשכול ובכך הוא מאפשר למטרופולין להמשיך ולהגדיל את היקף תזרימי המזומנים ומאריך את תקופתם, זאת בהלימה מלאה לאסטרטגיה ארוכת הטווח שלנו. מיקומו של אשכול זה במרכז הארץ, בסמיכות לאשכולות אונו אלעד ושח"מ, תאפשר לה להנות מסינרגיות בפעילות הכוללת. אנו צופים כי שוק התחבורה בישראל ימשיך לצמוח ולהתפתח בהיקפים משמעותיים גם בעתיד ומטרופולין בוחנת כל העת הזדמנויות לפיתוח פעילותה על בסיס צמיחה זו."

bottom of page