top of page

גניגר ממשיכה בתהליך ההתרחבות

גניגר במו"מ לרכישת שליטה בחברה מקסיקנית בתמורה של כ-20 מיליון דולר, כשבוע לאחר הודעה על הקמת מפעל חדש במרוקו בעלות של כ-10 מיליון דולר


חברת גניגר, מובילה עולמית בתחום יריעות פלסטיק לחממות ויריעות הנדסיות לתחומי האנרגיה המתחדשת, דיווחה היום כי התקשרה במזכר הבנות לא מחייב לרכישת 60% מהון מניות של חברה מקסיקנית, העוסקת בייצור ושיווק יריעות מפלסטיק לשימושים חקלאיים.

היקף המכירות הצפוי של החברה בשנת 2022 מוערך בכ-50 מיליון דולר, ובמסגרת מזכר ההבנות נקבע כי התמורה שתשולם לבעלי המניות שלה עבור 60% מהון המניות תסתכם בכ-20 מיליון דולר, בכפוף למנגנוני התאמה מקובלים.


גניגר הקימה חברה בת בארה"ב בשנת 2010 כאשר בשנת 2021 הסתכמו הכנסותיה של החברה בצפון אמריקה בכ-140 מיליון שקל. רכישת החברה המקסיקנית, לה קיים עודף כושר ייצור, תאפשר הרחבת הפעילות באזור זה ובמדינות מרכז אמריקה, ובכך לתמוך בצמיחת החברה בשווקי יעד אלה תוך התבססות על ייצור מקומי המאפשר הוזלת עלויות שינוע ושיפור הרווחיות.


השלמת העסקה כפוף להשלמת בדיקת נאותות, ולחברה ניתנה תקופת בלעדיות של ארבעה חודשים לביצועה, ולגיבוש ההסכמים המחייבים. במסגרת העסקה הצדדים צפויים בין היתר להעניק אופציות PUT ו-CALL למכירת יתרת מניותיהם לגניגר, בחלוף חמש שנים ממועד השלמת העסקה.


חתימה על מזכר הבנות זה מצטרף להסכם נוסף עליו חתמה גניגר בשבוע שעבר, להקמת מיזם משותף עם חברה במרוקו להקמת מפעל ייצור ליריעות לחממות וכיסויי קרקע בקזבלנקה.


פאביו קהאן, מנכ"ל גניגר: "השווקים בצפון אמריקה ומקסיקו מהווים מנוע צמיחה עיקרי לפעילות גניגר מפעלי פלסטיקה, ורכישת החברה במקסיקו תאפשר להרחיב את מספר המדינות והלקוחות אותם אנו משרתים ביבשת זו. לחברה הנרכשת קיים עודף כושר ייצור, דבר שמייצר סינרגיה עם פעילותינו הקיימת ויאפשר לנו לגדול בהיקפי המכירה תוך שימוש בידע ובזרועות השיווק הקיימים כבר היום בגניגר".

bottom of page