top of page

גוטו סידרה לשגריר רווח חריג הרבעון

ההשקעה המוצלחת של שגריר הכניסה 28 מיליון ש"ח, השחיקה ברווחיות עסקי החברה מורגשת


קבוצת שגריר שירותי רכב, ספקית מובילה במתן שירותים לחברות הביטוח ושיתוף והשכרת רכבים, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2022.


דגשים לתוצאות החברה:


ההכנסות ברבעון השני של 2022 הסתכמו בכ-73.4 מיליון ש"ח, גידול של 53.6% בהשוואה להכנסות של כ-47.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות במחצית הראשונה של 2022 הסתכמו בכ-144.7 מיליון ש"ח, זינוק של 58.9% בהשוואה להכנסות של 91.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מגידול בפעילות החברה הן במגזר מכירת שירותים ומוצרים בענף התחבורה והן במגזר התאמות ותיקונים למרכב הרכב, וכן מאיחוד חברת א.צ.מ הפועלת בתחום אבזור הרכב למוגבלים בניידות.

הרווח הגולמי ברבעון השני של 2022 הסתכם בכ-13.1 מיליון ש"ח, (17.9% מההכנסות) גידול של 115.1% בהשוואה לכ-6.1 מיליון ש"ח, (12.8% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי במחצית הראשונה של 2022 הסתכמו בכ-29.2 מיליון ש"ח (20.2% מההכנסות), זינוק של 102.4% בהשוואה לרווח הגולמי של 14.4 מיליון ש"ח (15.8% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הגולמי נובע בעיקר מגידול במגזר התאמות ותיקונים למרכב הרכב ומאיחוד חברת א.צ.מ, אשר התקזז עם שחיקה ברווח הגולמי בתחום מכירת שירותים ומוצרים לענף התחבורה כתוצאה מעלייה בביקוש לשירותי דרך והסרת מרבית מגבלות הקורונה שהוטלו בעת משבר הקורונה אשר גרמו לעליית זמן השירות ולגידול בעלויות הנלוות לכך.


ה-EBITDAברבעון השני של 2022 הסתכם בכ-8.9 מיליון ש"ח, זינוק של 74.7% בהשוואה לכ-5.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDAבמחצית הראשונה של 2022 הסתכם בכ-19.3 מיליון ש"ח, זינוק של 57.6% בהשוואה לכ-12.3 מיליון ש"ח במחצית הראשונה אשתקד.

לאור ריבוי הרכישות והמיזוגים השונים שביצעה החברה אשר יצרו עודפי עלות של נכסים בלתי מוחשיים אשר משפיעים על הרווח התפעולי, מציגה החברה רווח תפעולי בניכוי הפחתת עודפי עלות בגין רכישות חברות ופעילויות.


הרווח התפעולי המתואם ברבעון השני של 2022 הסתכם בכ-3.1 מיליון ש"ח, גידול של 115.8% בהשוואה לרווח תפעולי מתואם של 1.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי המתואם במחצית הראשונה של 2022 הסתכם בכ-8.5 מיליון ש"ח, גידול של 68.2% בהשוואה לרווח תפעולי מתואם של 5.0 מיליון ש"ח במחצית הראשונה אשתקד.


הרווח הנקי ברבעון השני של 2022 הסתכם בכ-26.3 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד של 0.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2022 הסתכם בכ-29.2 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד של 5.6 מיליון ש"ח במחצית הראשונה אשתקד.


יתרת המזומנים ושווי המזומנים של שגריר נכון ל-30 ביוני 2022 הסתכמה בכ-17.5 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-17.9 מיליון ש"ח ב-31 בדצמבר 2021. הקיטון נובע בעיקר בגין רכישת א.צ.מ ושנפ.


דוד מיכאל, מנכ"ל קבוצת שגריר: "לצד רווחים חד פעמיים הקשורים בגו טו מוביליטי ובחברת ווילשר, חווינו שחיקה ברווחיות מגזר מכירת שירותים ומוצרים בענף התחבורה כתוצאה מעלייה בביקושים לשירותי דרך. לאור העלייה הנמשכת בתשומות אנו מעריכים כי נידרש להעלאת מחירים נוספת במהלך השנה. אנו ממשיכים לפעול בכדי לייצר סינרגטיות בין החברות השונות בקבוצה אשר תביא לשיפור הרווחיות.”


אירועים בתקופת הדו"ח ולאחריו


בחודש יולי 2022 השקיעו קרן טנא, חוליות ומשקיע פרטי 10.6 מיליון ש"ח בחברת ווילשר (43.6%) עבור הקצאת מניות בכורה א' המהוות כ-17.1% מהון המניות של ווילשר. העסקה בוצעה לפי שווי חברה של 62 מיליון ש"ח אחרי הכסף, וסך הרווח מההשקעה שתזקוף שגריר בדוחותיה הכספיים נאמד בכ-6.7 מיליון ש"ח.


במחצית הראשונה חילקה החברה המוחזקת שנפ (29.17%) דיבידנדים בהיקף כולל של 9 מיליון ש"ח. חלקה של שגריר בדיבידנדים הינו 2.6 מיליון ש"ח.


הושלם מיזוג גוטו עם חברת נרהטק הבורסאית.

bottom of page