top of page

ברנד מתרחבת לאנרגיה ירוקה בפולין ואיטליה

החברות חתמו על מזכר הבנות לייזום, הקמה ותפעול של מתקני ייצור חשמל באנרגיה סולארית, אנרגיית רוח ואגירת אנרגיה במדינות שנקבעו


קבוצת ברנד, העוסקת בתכנון והקמת מערכות חשמל ובקרה, תשתיות מתכת ומתקני אנרגיה, מרחיבה את פעילות ייזום האנרגיה המתחדשת בחו"ל. החברה, באמצעות החברה הבת (100%) ברנד אנרגיה, חתמה על מזכר הבנות לשיתוף פעולה עם חברת סולטרה, לייזום, הקמה ומכירה של מתקני ייצור חשמל באנרגיה סולארית, אנרגיית רוח ואגירת אנרגיה במדינות פולין ואיטליה.


סולטרה עוסקת בייזום ופיתוח פרויקטים בתחום האנרגיות המתחדשות באירופה. החברה נמצאת בשליטת ערן ליטבק ויאיר הראל (לשעבר, מייסדים ומנכ"לים משותפים באפקון אנרגיות מתחדשות). במסגרת מזכר ההבנות נקבע כי ברנד אנרגיה וסולטרה יקימו בכל אחת מהמדינות חברה מקומית, שתוחזק בחלקים שווים (50%-50%).


לצורך מימון הפעילות תעמיד ברנד אנרגיה לכל אחת מהחברות מסגרת הלוואות נושאת ריבית בסכום קרן כולל של 1.75 מיליון יורו. לברנד אנרגיה הזכות להמיר בעתיד את יתרת ההלוואה באותה חברה למניות בתנאים מועדפים.


ההחלטה להרחיב את פעילות הייזום לפולין ולאיטליה עולה בקנה עם האסטרטגיה של קבוצת ברנד לפיתוח והקמה של פעילות יזמות במדינות נבחרות באירופה ובארה"ב. במסגרת אסטרטגיה זאת חתמה הקבוצה בדצמבר 2021 על מזכר הבנות לרכישת 50% מחברה בריטית, העוסקת בתחום האנרגיה המתחדשת. לחברה הבריטית צבר פרויקטים בשלבים שונים של ייזום ופיתוח, בתחום האנרגיה הסולארית ואגירת האנרגיה בהספק כולל של כ-6,000 מגה-וואט. ביום 1 במאי 2022 עידכנה החברה כי היא ממשיכה בביצוע בדיקת הנאותות, ונמצאת במשא ומתן מתקדם לחתימת הסכם מפורט לביצוע העסקה.


בשבוע שעבר פירסמה קבוצת ברנד את התוצאות הכספיות לרבעון השני של 2022. הקבוצה, שהשלימה ב-2021 מיזוג בין חברת ברנד תעשיות לחברת מרגל מערכות, דיווחה על גידול בהכנסות, עלייה ברווח התפעולי וברווח הנקי – וכל זאת כחלק מתהליך ה-turn around ותוכנית ההתייעלות, שמיישמת הנהלת החברה מאז השלמת המיזוג.


הכנסות הקבוצה ברבעון השני של 2022 הסתכמו בכ-72.3 מיליון שקל, גידול של 25% לעומת הרבעון השני של 2021. הרווח נקי ברבעון השני של 2022 הסתכם בכ-4 מיליון שקל, גידול של 87% בהשוואה לרבעון השני של 2021. סך ההון העצמי של החברה מסתכם בכ-143.7 מיליון שקל, כ-47.5% מסך המאזן ליום 30 ביוני 2022, לעומת 139.3 מיליון שקל ליום 31 בדצמבר 2021. דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד של 2 מיליון שקל.

bottom of page