top of page

ברנד משתפרת מרבעון לרבעון הציגה רווח של 7 מיליון ש"ח

הקבוצה, שהשלימה ב-2021 מיזוג בין חברת ברנד תעשיות לחברת מרגל מערכות, מדווחת על גידול משמעותי בהכנסות


קבוצת ברנד, העוסקת בתכנון והקמת מערכות חשמל ובקרה, תשתיות מתכת ומתקני אנרגיה, פירסמה את התוצאות הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2022. הקבוצה, שהשלימה ב-2021 מיזוג בין חברת ברנד תעשיות לחברת מרגל מערכות, מדווחת על גידול משמעותי בהכנסות, שיפור משמעותי בפעילות מגזר התעשייה, ועלייה חדה ברווח התפעולי וברווח הנקי – וכל זאת כחלק מתהליך ה-turn around ותוכנית ההתייעלות, שמיישמים בעלי השליטה החדשים והנהלת החברה מאז השלמת המיזוג.

הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי של 2022 הסתכמו בכ-80.5 מיליון שקל, גידול של 45% לעומת הכנסות בסך 55.5 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2021. הגידול נובע בעיקר מהצמיחה בפעילות מגזר התעשייה. בתשעת החודשים הראשונים של 2022 הסתכמו הכנסות הקבוצה בכ-215 מיליון שקל, גידול של 45.5% ביחס להכנסות בסך 147.8 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2021 (ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הינן במונחי פרופורמה, מאחר שהמיזוג עם מרגל הושלם בתום הרבעון הראשון של 2021).


במגזר התעשיה, הכולל ייצור, עיבוד והרכבה של קונסטרוקציות פלדה ומוצרי מתכת, לרבות קונסטרוקציות פלדה, מתקני אנרגיה, מתקני פטרוכימיה ומתקנים תעשייתיים שונים, הסתכמו ההכנסות ברבעון השלישי של 2022 בכ-38 מיליון שקל, זינוק של יותר מפי 5 לעומת כ-7.2 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2021. הגידול נובע מעלייה משמעותית בהיקף העבודות בביצוע. פעילות המגזר הניבה רווח גולמי בסך 6.8 מיליון שקל, לעומת רווח גולמי בסך של כ-0.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מהגידול במחזור המכירות, וכן משיפור בשיעור הרווחיות, בין השאר, לאור היקף העלויות הקבועות בעלות המכר.


בתשעת החודשים הראשונים של 2022 הסתכמו הכנסות מגזר התעשייה בכ-81.7 מיליון שקל, גידול של 232% לעומת הכנסות בסך 24.6 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2021 (במונחי פרופורמה). פעילות המגזר הניבה בינואר-ספטמבר 2022 רווח גולמי בסך 9.7 מיליון שקל, לעומת 0.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2021.


במגזר המערכות, הכולל זרוע קבלנית לתכנון וביצוע פרויקטי תשתיות ומערכות של חשמל, בקרה ותקשורת, הסתכמו ההכנסות ברבעון השלישי של 2022 בכ-13.3 מיליון שקל, גידול של 15.8% לעומת 11.4 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2021. הגידול נובע מעלייה בהיקף העבודות שבביצוע. פעילות המגזר הניבה רווח גולמי בסך 3.7 מיליון שקל, גידול של כ-32.7% לעומת רווח גולמי בסך 2.8 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021.


בתשעת החודשים הראשונים של 2022 הסתכמו הכנסות מגזר המערכות בכ-41.9 מיליון שקל, גידול של כ-24.9% ביחס להכנסות בסך 33.5 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2021. פעילות המגזר הניבה בינואר-ספטמבר 2022 רווח גולמי בסך 10.5 מיליון שקל, עלייה של 29.5% לעומת 8.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2021.


במגזר ההקמות והאלקטרומכניקה, הכולל הקמת תשתיות מתכת, לרבות קונסטרוקציות פלדה, מתקני אנרגיה, מתקני פטרוכימיה ומתקנים תעשייתיים שונים, הסתכמו ההכנסות ברבעון השלישי של 2022 בכ-18.6 מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך של כ-24.1 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2021. פעילות המגזר הניבה רווח גולמי בסך 4.6 מיליון שקל, לעומת רווח גולמי בסך 6.1 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021.


בתשעת החודשים הראשונים של 2022 הסתכמו הכנסות מגזר ההקמות והאלקטרומכניקה בכ-56.9 מיליון שקל, גידול של 3.6% לעומת הכנסות בסך 54.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2021 (במונחי פרופורמה). הרווח הגולמי המגזרי הסתכם בינואר-ספטמבר 2022 בכ-13.7 מיליון שקל, לעומת רווח גולמי מגזרי בסך 15.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2021 (במונחי פרופורמה).


במגזר האנרגיה, הכולל תכנון, הקמה ואחזקה של פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת, הסתכמו ההכנסות ברבעון השלישי של 2022 ב-10.6 מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך 11.4 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021. פעילות המגזר הניבה ברבעון השלישי של 2022 רווח גולמי בסך כ-1.3 מיליון שקל, לעומת רווח גולמי בסך 1.5 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021.


בתשעת החודשים הראשונים של 2022 הסתכמו ההכנסות במגזר האנרגיה בכ-35.6 מיליון שקל, גידול של כ-21.5% לעומת הכנסות בסך 29.3 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2021. הגידול נובע מהעלייה בהיקף העבודות בביצוע. הרווח הגולמי המגזרי הסתכם בינואר-ספטמבר 2022 בכ-4.6 מיליון שקל, עלייה של 28.2% לעומת רווח גולמי בסך 3.6 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2021.


עוד עולה מהדו"חות הכספיים:


הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2022 הסתכם בכ-16.4 מיליון שקל עלייה של כ-57.9% לעומת 10.4 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2021. הגידול נובע בעיקר מהעלייה המשמעותית ברווח הגולמי של מגזר התעשייה. בתשעת החודשים הראשונים של 2022 הסתכם הרווח הגולמי בכ-38.6 מיליון שקל, גידול של 36% לעומת רווח גולמי בסך 28.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2021 (במונחי פרופורמה).


הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2022 הסתכם ב-9.4 מיליון שקל, גידול של 182% לעומת רווח תפעולי בסך 3.3 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2021. בתשעת החודשים הראשונים של 2022 הסתכם הרווח התפעולי בכ-17.2 מיליון שקל, גידול של 119% לעומת רווח תפעולי בסך 7.9 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2021 (במונחי פרופורמה).


הרווח נקי ברבעון השלישי של 2022 הסתכם בכ-7.2 מיליון שקל, גידול של יותר מפי 8 בהשוואה לרווח נקי בסך 0.8 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021. בתשעת החודשים הראשונים של 2022 הסתכם הרווח הנקי בכ-11.3 מיליון שקל, גידול של יותר מפי 7 ביחס לרווח נקי בסך 1.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה של 2021 (במונחי פרופורמה).


ההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה מסתכם בכ-140.3 מיליון שקל, נכון ליום 30 בספטמבר 2022, לעומת 132.2 מיליון שקל, ביום 31 בדצמבר 2021. סך ההון העצמי של החברה מסתכם בכ-148 מיליון שקל, כ-47.6% מסך המאזן ליום 30 בספטמבר 2022, לעומת 139.3 מיליון שקל ליום 31 בדצמבר 2021. הגידול בהון נובע מהרווח הנקי שנרשם בתשעת החודשים הראשונים של 2022, בקיזוז דיבידנד שחולק בסך 2 מיליון שקל.


לחברה יתרות מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-15.2 מיליון שקל, נכון ליום 30 בספטמבר 2022.


במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2022 הציגה החברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך 7.1 מיליון שקל, לעומת תזרים מזומנים שלילי בסך 8.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2021.


לקבוצה צבר הזמנות כולל (בארבעת מגזרי הפעילות) בסכום של כ-248 מיליון שקל, נכון ליום 30 בספטמבר 2022, בעוד צבר ההזמנות בסמוך למועד פרסום הדו"ח הינו כ-275 מיליון שקל.

bottom of page