top of page

ברנד זכתה במכרז בהיקף של כ-20 מיליון ש"ח

מדובר על זכייה במכרז לביצוע עבודות לחיזור מבנה בהיקף כספי של כ-20 מיליון שקל.


קבוצת ברנד, העוסקת בתכנון והקמת מערכות חשמל ובקרה, תשתיות מתכת ומתקני אנרגיה, דיווחה על זכייה במכרז לביצוע עבודות לחיזור מבנה בהיקף כספי של כ-20 מיליון שקל.

העבודות יבוצעו באמצעות חברת הבת (76%), גרנד אופק פרויקטים. החברה צפויה להתחיל בביצוע העבודות בחודש ינואר 2023, בכפוף לחתימה על חוזה ולסיימן לא יאוחר מתום 24 חודשים ממועד התחלת העבודות.


במסגרת הדו"חות הכספיים לרבעון השני של 2022, ברנד דיווחה על הכנסות בהיקף של כ-72.3 מיליון שקל, גידול של 25% לעומת הכנסות בסך 57.7 מיליון שקל ברבעון השני של 2021. הקבוצה סיימה את הרבעון השני של 2022 ברווח נקי של כ-4 מיליון שקל, גידול של 87% בהשוואה לרווח נקי בסך 2.2 מיליון שקל ברבעון השני של 2021.


bottom of page