top of page

בנק לאומי רווח של 1.8 מיליארד ש"ח עם התייעלות ופחות רווחים חד פעמיים

רווח נקי: כ-1.8 מיליארד ש"ח ברבעון השלישי וכ-5.4 מיליארד ש"ח מתחילת השנה תשואה להון: 16.3% מתחילת השנה; 14.9% ברבעון השלישי תיק האשראי: צמיחה של 18% מתחילת השנה


צמיחה באשראי ממוקדת בסגמנטים האסטרטגיים - הבנק המשיך למקד את הצמיחה שלו בתיק האשראי במגזר העסקי, המסחרי ובמשכנתאות. בנטרול השפעות מיזוג לאומי ארה"ב, במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה תיק האשראי גדל בשיעור של 18% .התיק העסקיכולל נדל"ןגדל ב-24% ,התיק המסחרי גדל ב-18% ותיק המשכנתאות גדל ב-13%


ההוצאות התפעוליות והאחרות בתשעת החודשים הראשונים של 2022 ,בנטרול תוצאות LEUMI USA ,ירדו ב-150 מיליון ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מכירת בית מאני: כחלק מההיערכות להשלמת המעבר של מטה הבנק ללוד בשנת 2023 ,התקשר הבנק במהלך חודש אפריל 2022 בהסכם למכירת אחד מבנייני המטה שלו בתל-אביב. מכירה זו צפויה להניב לבנק רווח הון לפני מס של כ-524 מיליון ש"ח, שיירשם בשנת 2023.

מנכ"ל לאומי, חנן פרידמן: "התוצאות הכספיות מעידות על היישום המוצלח של האסטרטגיה שהוגדרה בתחומי הפעילות שבמיקוד העסקי. הצמיחה הבריאה - שאנו מציגים באופן שיטתי - מושגת באמצעות ניהול מוקפד של הסיכונים, לצד בנקאות נוחה, הוגנת ומותאמת לצרכיו של כל לקוח בכל אחד מערוצי השירות, אשר מבוססת על כלים טכנולוגיים מתקדמים, דאטה ומודלים. התשתיות שהקמנו יאפשרו לנו להמשיך לעשות הרבה יותר – בפחות משאבים"


דיבידנד: לאומי מחלק דיבידנד בסך של 356 מיליון ש"ח, המהווה %20 מהרווח הנקי לרבעון השלישי של 2022

bottom of page