top of page

בנק י"ם חוצה את רף המיליארד ש"ח

בנק ירושלים מציג רווח יציב של כ- 47 מיליון ש"ח, המניה ממשיכה לצבור מומנטום חיובי מתחילת השנה ושווי הבנק חוצה את המיליארד ש"ח לראשונה משנת 2018, עליית הריבית תורמת לאופטימיות


רבעון מוצלח לבנק ירושלים: הבנק פרסם הבוקר את הדו"חות הכספיים לרבעון השני של 2022, מהם עולה רווח רבעוני של 46.4 מיליון שקלים המשקף תשואה להון של 15.9% ורווח מצטבר של 64.2 מיליון שקלים מתחילת השנה. כמו כן, מתחילת השנה צמח תיק האשראי של הבנק בכ-16% ברוטו (לפני מכירת תיקי משכנתאות) ובכ – 10% נטו לעומת גידול של 8% שחל במערכת. במקביל, רשם הבנק גידול של 9% בפיקדונות הציבור מתחילת השנה לעומת גידול של כ- 3% במערכת. במהלך השנה עלתה ריבית בנק ישראל בשיעור מצטבר של 1.9% והיא עומדת היום על 2%. בניגוד לרוב הבנקים, בנק ירושלים הקפיד לגלגל את מרבית עליית הריבית ללקוחותיו ופועל באמצעות פלטפורמה דיגיטלית, היחידה במערכת הבנקאית, המאפשרת ללקוחות כל הבנקים לפתוח פיקדון ללא צורך לעבור בנק או לפתוח חשבון עו"ש.


במהלך הרבעון האחרון ביצע הבנק שתי מכירות תיקי משכנתאות לגופים מוסדיים, בסכום מצטבר של 719 מיליון שקלים, עליהם הכיר בהכנסה של 37.4 מיליון שקלים. במקביל לפרסום הדו"חות, הודיע הבנק לאחרונה על השלמתה של עסקה חדשנית במערכת הבנקאית של מכירת זכויותיה של סוכנות הביטוח שלו, בקשר עם תיק ביטוחי נכס וחיים אגב משכנתא, אשר התבצעה למול גוף מוסדי גדול וכתוצאה מכך הבנק יכיר ברווח של כ- 24.5 מיליון שקלים (לפני מס), שירשם ברבעון השלישי של השנה.


סך הכנסות הריבית של הבנק ברבעון הנסקר הסתכמו בכ – 141 מיליון ₪, גידול של 23% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, הנובע בעיקר מהגידול בהיקף פעילות האשראי של הבנק ואילו ההכנסות שאינן מריבית הסתכמו בכ – 73 מיליון ₪, גידול של כ – 94% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, כאשר עיקר הגידול נובע מהכנסה ממכירת תיקי משכנתאות כמפורט לעיל.


כמן כן, הבנק השלים הרבעון גם מהלך של הקמת חברה בת לריכוז הפעילות של אשראי צרכני הקיימת והעתידית בשותפות עם חברת ביטוח הפניקס שהשקיעה בכ 19.99% מהון המניות של החברה. כחלק מהמהלך, הבנק רשם תוספת להון הרבעון של כ- 59.9 מש"ח. סך ההון של הבנק עלה בכ- 6.1% מתחילת השנה, לאחר חלוקת דיבידנד בסך 43.2 ש"ח שבוצעה ברבעון הראשון והסתכם בכ – 1,196 מיליון ₪.


מנכ"ל הבנק, יאיר קפלן: "הריביות האטרקטיביות שהבנק מציע לאורך שנים מוכרות לציבור ובאמצעות הנגישות הטכנולוגית הגבוהה ויוצאת הדופן במערכת הבנקאית ללקוחות כל הבנקים, אנו מציעים מסלולי פיקדונות אטרקטיביים לציבור הרחב, בתהליך פשוט ומהיר וללא צורך בפתיחת חשבון עו"ש.

bottom of page