top of page

בית בכפר: שיעור התפוסה עולה ומציגה רווחי שיא

שיעור היחידות המשווקות לתום התקופה ממשיך להיות גבוה ויציב ועומד על 93%, זאת לעומת 91% ברבעון המקביל אשתקד


בית בכפר מדווחת על תוצאות שיא למחצית הראשונה לשנת 2022:


הכנסות החברה הסתכמו במחצית הראשונה לשנת 2022 ב – 46 מיליון ₪, עלייה של 9.1%לעומת הכנסות של 42.2 מיליון ₪ במחצית הראשונה אשתקד. בחציון הראשון לשנת 2022 נרשמה עלייה בממוצע הדירות המאוכלסות והן הסתכמו ב – 749 דירות מאוכלסות לעומת 733 דירות מאוכלסות במחצית הראשונה אשתקד. בנוסף, בתחילת השנה ביצעה החברה עדכון דמי האחזקה ב 1.5% , גורמים אלו בנוסף לשחלופי הדירות ועליית המדד תרמו לעלייה בהכנסות מדיירים בתקופה.


ההכנסה החודשית הממוצעת מדיירים במחצית הראשונה לשנת 2022 הסתכמה ב – 9,579 ₪, זאת לעומת 8,908 ₪ במחצית הראשונה אשתקד, עלייה של 7.57%.


ה – NOI על הנכסים המניבים הסתכם במחצית הראשונה לשנת 2022 ב – 31.2 מיליון ₪, עלייה של 12.1%לעומת NOI של 27.9 מיליון ₪ במחצית הראשונה אשתקד.


שיעור ה NOI על הנכסים המניבים הסתכם במחצית הראשונה לשנה זו ב – 67.9%, זאת לעומת שיעור NOI של 66.1%במחצית הראשונה אשתקד.


תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בחציון הראשון לשנת 2022 הסתכם ב – 19.9 מיליון ₪, זאת לעומת תזרים מזומנים שלילי מפעילות של 6 מיליון ₪ במחצית הראשונה אשתקד.מנכ"ל בית בכפר, מר מיכה (מיקי) פרנס:

"החברה מציגה שיפור בכל המדדים התפעוליים – עלייה בכמות הדירות המשווקות, עלייה בהכנסות, עלייה ב NOI ומעל הכל שיעור NOI של כמעט 70% מההכנסות המעיד על יעילות תפעולית גבוהה. אנו מרוצים מאוד מתוצאות הפעילות וממשיכים לפעול להרחבת הקמפוס בכפר סבא ובשלבי תכנון מתקדמים של קמפוס נוסף בבאר יעקב. החברה ממשיכה בשיווק מסלולי הליסינג ובכך פועלת להקטנת הרגישות למדד המחירים לצרכן. כמדיניות, החברה מבצעת שיערוך נכסי הנדל"ן אחת לחצי שנה, שערוכים אלו השפיעו לחיוב על הרווח הנקי לצד השפעה שלילית של הוצאות המימון בשל ההצמדה למדד."


bottom of page