top of page

ביג ברבעון מצוין הרווח הנקי מעל חצי מיליארד ש"ח

שיעורי התפוסה של החברה גבוהים, בנוסף לכך שיעורי הפדיונות מהנכסים ממשיכים לגדול, החברה ממשיך להתרחב באירופה ובתחום האנרגיה הירוקה


ביג מרכזי קניות עוסקת בעיקר בהפעלת מרכזים מסחריים בישראל, סרביה וארה"ב מדווחת על תוצאות הרבעון השני והתוצאות מצביעות על המשך צמיחה חדה, החברה הגיעה לאחזקה של מעל 85% מאפי נכסים. להלן עיקרי התוצאות באיחוד אפקטיבי (כולל אפי נכסים):

ההכנסות ברבעון גדלו בכ-8.9% לכ-365.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-335.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה-NOI ברבעון גדל בכ-10.8% לכ-267.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-241.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה-FFO הריאלי ברבעון עלה בכ-14.3% לכ-170.3 מיליון שקל, לעומת כ-148.9 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021.


החברה סיימה את הרבעון השני לשנת 2022 עם עלייה של כ-133% ברווח הנקי לכ-425.3 מיליון שקל(חלק בעלים בלבד), לעומת רווח נקי של כ-182.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במהלך הרבעון נרשמה עלייה של כ-395.3 מיליון שקל בשווי של נדל"ן להשקעה ונדל"ן בהקמה, לעומת כ-72.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה נובעת משערוך נכסים בישראל ומשערוך נכסים בחברת הבת, אפי נכסים.


שיעור התפוסה בנכסים בישראל עומד על 100% בקירוב, בסרביה על כ-99% ובארה"ב על כ-97%.


פדיונות במרכזי ביג בישראל– במחצית הראשונה לשנת 2022 נרשם גידול של כ-11% בפדיונות החברה בישראל לעומת התקופה המקבילה אשתקד, הכולל תקופת סגר בעקבות הקורונה, וכן גידול של כ-13% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019 טרום תקופת הקורונה. בהתאם לנתוני RIS, בחודש יולי נרשם גידול של כ-17.1% בפדיונות ביחס לחודש המקביל ב-2019.


מימוש הפעילות בארה"ב בהתאם להחלטה האסטרטגית שקיבלה החברה להתרכז באירופה ויציאה מארה"ב: עד למועד פרסום הדוח, החברה השלימה מכירת 21 נכסים בהיקף של כ-1.145 מיליארד דולר (חלק החברה כ-633 מיליון דולר) המהווים כ-67% משווי חלק החברה בנכסים שהחזיקה בארה"ב. בכוונת החברה להפנות את המקורות הכספיים שינבעו ממימוש הפעילות בארה"ב, בין היתר, להרחבת הפעילות ביתר השווקים הגאוגרפיים בהם פועלת החברה כיום.


אירועים אחרונים:

באוגוסט 2022 במסגרת הצעת רכש חליפין של מניות אפי נכסים, הגדילה החברה את שיעור החזקתה במניות אפי נכסים מכ-66.4% לכ-85.26% וביצעה הנפקת הון בהיקף של כ-1.24 מיליארד שקל.


באוגוסט 2022 התקשרה חברת הבת BIG Enrgia Holdings (100%) בהסכם לרכישת 100% ממניותיהן של שתי חברות פרויקט מקדוניות שהינן בעלות זכויות בפרויקט סולאר, המצוי בשלבי פיתוח מתקדמים, להקמת שתי חוות סולאריות על קרקע במחוז Probhstip בצפון מקדוניה.


ביולי 2022 התקבל בחברה מלוא סכום הפשרה בסך כ-40 מיליון שקל בקשר עם תביעה של החברה כנגד די אנד איי 2 בע"מ; דאהרי כידן; אדיב ירון וחברת ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים.


במאי 2022 השלימה BIG CEE עסקה לרכישת 100% מהון המניות של חברת מטרה במונטנגרו אשר מחזיקה בקניון פעיל בפודגוריצה במונטנגרו תמורת כ-95 מיליון אירו.


במאי 2022 השלימה החברה בהצלחה הנפקת אג"ח חדשה סדרה כ' בהיקף של כ-595 מיליון שקל.


בינואר 2022 השלימה החברה בהצלחה הרחבת אג"ח מסדרה יח' בהיקף של כ-305 מיליון שקל.bottom of page