top of page

אשטרום עם דוח מצוין - לא מתרגשת מהעלאות הריבית

הכנסות החברה גדלו ב-140 מיליון ש"ח ברבעון הרווח זינק עקב שערוך נכסי הדיור להשכרה


קבוצת אשטרום העוסקת בייזום וקבלנות בניה מדווחת מצוינת ברבעון השני, הכנסות החברה גדלו בשיעור של 12% לכ-1.25 מיליארד ש"ח, כאשר מירב הרווח מגיע מתחום הייזום, הרווח הגולמי טיפס ל-270 מיליון ש"ח כ-21% עם עלייה מול רבעון מקביל YOY בשיעור של יותר מ-3%.


הנתונים המהותיים בדוח הינם הוצאות המימון ושערוך נכסי החברה כאשר שניהם צמחו בשיעורים ניכרים:


שערוך הנדל"ן והתאמתו הינה עקב עליית הערך הינה בבגין שערוך הפרויקטים להשכרה לטווח ארוך בסך של כ- 168 מיליון ש"ח עקב העלייה במחירי השכירות והמכירה של יחידות הדיור, בגין שערוך הזכויות למגדל השלישי בפרויקט LYFE בסך של כ-46 מליון ש"ח בעקבות אישור תוכנית מתאר בעיר בני ברק במסגרתה החברה זכאית לזכויות נוספות וכ -36 מליון ש"ח בלייפציג בגרמניה בעיקר עקב עליית שכר הדירה.


הוצאות המימון גדלו מאוד עקב הצמדת מדד המחיר לצרכן אשר טיפס והוביל לגידול בהוצאות של מעל 100 מיליון ש"ח במחצית הראשונה.


למרות זאת אשטרום מראה חוזקה בדוחות ועליה ברווח הנקי בשיעור של 60% עם 293 מיליון ש"ח והיא אף מפרסמת כי החלה בייזום בפורטוגל.

bottom of page