top of page

אר.אס.אל הגדילה פי 3 את הכנסותיה בחציון הראשון

החברה הצליחה להגדיל את צבר ההזמנות למעל 20 מיליון ש"ח.אר.אס.אל (RSL) העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות בקרה לשוק התעופה האזרחי והצבאי, פרסמה את הדו"חות הכספיים של החציון הראשון של 2022.


ההכנסות בחציון הסתכמו בכ-11.7 מיליון שקל לעומת כ-3.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה – יותר מפי 3. הגידול החד בהכנסות נובע מעלייה בהכנסות מוצרי השרת - כ- 7.4 מיליון שקל, עליה בהכנסות HUMS - כ- 1.9 מיליון שקל, וקיטון במכירות מדמל"ים – כ- 1.4 מיליון שקל. העליה בהכנסות מוצרי השרת נובעת בעיקר מאספקות בקרי טמפרטורה למנועי מטוסי האימון הסילוני של חיל האוויר האמריקאי כחלק ממימוש הזמנה ושהאספקות בגינה יימשכו גם במהלך המחצית השנייה של השנה.


הרווח הגולמי בחציון הסתכם בכ-3.9 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-1.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הגידול החד נובע מעלייה בהיקף ההכנסות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד וכן משינוי בתמהיל ההכנסות.


ההפסד התפעולי בחציון הצטמצם לכ-0.3 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-4.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה.


הרווח הנקי בחציון הסתכם בכ-0.3 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-4.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה.


צבר ההזמנות של החברה גדל לכ-19.1 מיליון שקל במועד פרסום הדו"ח, ולכ-21.7 מיליון שקל בסוף המחצית לעומת כ-14.7 מיליון שקל בתום המחצית הראשונה של 2021.

bottom of page