top of page

אקסיליון מדווחת על יישום פיילוטים מוצלחים

החברה צופה תחילת שיתופי פעולה עם גורמים בינלאומיים מובילים לאחר הצלחת הפיילוטים


במחצית הראשונה של 2022, החברה השיגה התקדמות משמעותית, הן ברמה הטכנולוגית והן ברמת קידום הצלחה בפיילוטים בינלאומיים מורכבים, המהווים צעדים חיוניים לקראת יישום תוכניתה העסקית של החברה.


לאור השגת התקדמות טכנולוגית משמעותית בפיתוח מוצרי החברה, תוך השגת אבני דרך משמעותיות בהבשלת הפיתוח, זכתה החברה לקדם פיילוט אמריקאי רב-מודלי, ייחודי מסוגו, המבוצע בשיתוף עם גורמים בינלאומיים מובילים, לרבות חברת Tier-1 גלובלית, אשר מתבצע במסגרת מסדרון תנועה מורכב. פיילוט זה מבוצע גם בשיתוף חברה אמריקאית מובילה בתחום אספקת פתרונות ניהול התעבורה בארה"ב.

נכון למועד זה, הפיילוט מתקדם כסדרו כאשר הצדדים דנים באפשרות להשקת מוצר ניסיוני כחלק מהפיילוט.


הפיילוט האמריקאי הותנע לאחר השלמה בהצלחה של פיילוט החברה בציר רבין בירושלים, על בסיס מערכת ה- X Way Twin. במסגרת זו, הציגה החברה סימולציה מכוילת מקיפה של תוכניות הרמזור בציר רבין בעיר בשעות הבוקר תוך הצגת הפחתה משמעותית באחוזים ניכרים של עומסי התנועה ופליטת מזהמים בזמן אמת, באמצעות מערכת ה- X Way Twin אשר מפותחת על ידי החברה. הפיילוט כאמור סייע לאימות מלא של טכנולוגיית ה- X Way Twin, ומהווה צעד נוסף לקראת יישום פיילוטים מסחריים משמעותיים יותר בשוק האמריקאי אשר להערכת החברה הוא השוק הגדול ביותר, והמתקדם ביותר מבחינה טכנולוגית ומסחרית. במקביל, מקדמת החברה שיתופי פעולה טכנולוגיים נוספים אשר מובילים לתרומה טכנולוגית משמעותית לחברה.


במקביל, אקסיליון חיזקה משמעותית את צוותי העבודה שלה, הן ברמה הניהולית, הן ברמת הפיתוח הטכנולוגי והן ברמת הפיתוח העסקי - צעד המחזק משמעותית את יכולותיה של החברה לקראת השקה עסקית ומסחרית. החברה ביססה Advisory Board, אשר כולל גורמים מומחים ובעלי ניסיון וקשרים משמעותיים בשווקי החברה הרלוונטיים, המסייעים לקידום מעמדה ויכולותיה של החברה - כל אלו, בראיית החברה הנם צעדים משמעותיים לקראת הבשלה טכנולוגית ועסקית.


בהתאם לדוחות, לחברה יתרונות מזומנים מספקות למהלך השנתיים הקרובות.

bottom of page