top of page

אס אר אקורד ממשיכה לצמוח

תיק לקוחות לז"ק ולז"א צמח בכ- 50.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ- 1.5 מיליארד


החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 עם מצבת לקוחות, נטו של כ- 1.5 מיליארד ₪, המשקפת שיעור צמיחה שנתית בתיק האשראי של כ- 50.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.


התחייבויות החברה ליום 30 בספטמבר 2022 מורכבות בעיקר מאשראי מתאגידים בנקאיים בהיקף של כ- 742.6 מ' ₪, לעומת כ- 610.1 מ' ₪ וכ- 531.5 מ' ₪ בתום שנת 2021 וברבעון המקביל אשתקד בהתאמה, מאג"ח (סדרה א') ומאג"ח (סדרה ב') בהיקף של כ- 449.9 מ' ₪ לעומת כ- 278.0 מ' ₪ וכ- 203.4 מ' ₪ בתום שנת 2021 וברבעון המקביל אשתקד, בהתאמה, מהלוואות בעלים בסכום של כ- 15.2 מ' ₪ לעומת סכום של כ- 0.4 מ' ₪ וכ- 28.2 מ' ₪ לתום שנת 2021 וברבעון המקביל אשתקד, בהתאמה, ומהתחייבויות בגין מיסים שוטפים בסכום של כ- 45.2 מ' ₪ לעומת סכום של כ- 42.8 מ' ₪ וכ- 39.6 מ' ₪ לתום שנת 2021 וברבעון המקביל אשתקד, בהתאמה.


הגידול בהתחייבויות החברה נבע בעיקר מגידול בפעילות החברה.


בתחילת חודש יולי 2022, השלימה החברה גיוס של אג"ח חדשה, אג"ח (סדרה ב'), בתמורה ברוטו של כ- 93.8 מ' ₪. בנוסף, במהלך אוגוסט 2022 השלימה החברה הנפקה פרטית של אג"ח סדרה א' בתמורה ברוטו של כ- 108.6 מ' ₪.


ההון העצמי של החברה ליום 30 בספטמבר 2022 הסתכם בכ- 326.6 מ' ₪, עליה של כ- 16.9% לעומת כ- 279.3 מ' ₪ בתום שנת 2021, ועליה של כ- 21.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הגידול בתקופת הדוח נובע בעיקר מהרווח הנקי בסך של כ- 63.6 מ' ₪, בניכוי דיבידנדים ששולמו בהיקף של 16.0 מ' ₪ ורכישה עצמית של מניות החברה בסכום של כ- 2.2 מ' ₪.


הכנסות המימון בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 זינקו בכ- 30.6% לכ- 133.0 מ' ₪, לעומת כ- 97.3 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול בהכנסות המימון נובע מהגידול בהיקף פעילות החברה שהביא לגידול בתיק הלקוחות, תוך הקפדה על טיוב תיק האשראי ובחינת איכותו, זאת לצד תהליך של עדכון מעלה בשיעורי הריבית ללקוחות על מנת להתאימן לשיעורי הריבית בהן מחויבת החברה בגין האשראי שהיא נוטלת. תרומתה של חברת הבת, שאיחודה החל לראשונה השנה, להכנסות, הסתכמה בכ- 1.8 מ' ₪.


הוצאות המימון ועלות ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 עלו בכ- 78.0% לכ- 30.3 מ' ₪ לעומת כ- 17.0 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול בהוצאות המימון ועלות ההכנסות נובע בעיקר מגידול בהיקפי האשראי הבנקאי והיקף אגרות החוב וכן מעליה בעלויות המימון ביחס לתקופות המקבילות אשתקד הנובעים מעליה בשיעורי ריבית הפריים ומעליית מדד המחירים לצרכן בתקופת הדוח.

חלקן של הוצאות המימון ועלות ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכם בכ- 22.8% מהכנסות המימון, לעומת כ- 17.5% בתקופה המקבילה אשתקד.


הכנסות המימון נטו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 עלו בכ- 27.8% לכ- 102.7 מ' ₪, לעומת כ- 80.3 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול הינו פועל יוצא מהגידול בהיקף הפעילות. שיעור הכנסות המימון נטו מסך הכנסות המימון הסתכם לכ- 77.2%, לעומת כ- 82.5% בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בשיעור כאמור מיוחסת, בעיקר, לגידול בעלויות המימון.הפסדי אשראי והפסדים מירידת ערך לקוחות וחייבים, ההוצאה בגין הפסדי אשראי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 עלו פי 2.5 לכ- 5.6 מ' ₪ לעומת כ- 2.2 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, זאת בעיקר כפועל יוצא של הגידול תיק האשראי של החברה ושינויים בהערכות הנהלת החברה לגבי יכולת הגביה של חובות מסוימים.שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי וחובות אבודים בתקופת הדוח עומד על כ- 4.2% מהכנסות המימון, לעומת כ- 2.3% בתקופה המקבילה אשתקד. בהקשר זה, יצוין כי סך ההוצאה בגין הפסדי אשראי מושפעת במידה רבה מגובה הבטוחות שמחזיקה החברה להבטחת פירעון התחייבויות של לקוחות, כאשר בשנים האחרונות החברה פועלת באופן מתמשך להגדלת היקף הבטוחות, ביחס לגובה האשראי, בהתאם מקטינה את חשיפתה להפסדי אשראי.

הוצאות הנהלה וכלליות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 גדלו בכ- 19% והסתכמו בכ- 13.7 מ' ₪ לעומת כ- 11.5 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול מיוחס בעיקר לעליה בהוצאות שכר עקב גיוס עובדים ונותני שירותים, וזאת כפועל יוצא של הגידול בפעילות החברה וכן לגידול בהוצאות הייעוץ ובהוצאות שכר הדירה והאחזקה של משרדי החברה וכן מהשפעת איחוד לראשונה של החברה הבת. חלקן של הוצאות הנהלה וכלליות בתקופת הדוח הסתכמו לכ- 10.3% מהכנסות המימון, לעומת כ- 11.8% בתקופה המקבילה אשתקד.


החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 עם רווח נקי של כ- 63.4 מ' ₪ - עליה של כ- 25.2%, בהשוואה לכ- 50.6 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.


בחודש אפריל 2022, החברה חילקה דיבידנד סופי לשנת 2021 בהיקף של 4 מ' ₪, בחודשים יוני וספטמבר 2022 חילקה דיבידנד ביניים לרבעון הראשון לשנת 2022 ולרבעון שני של שנת 2022 בהיקף של כ- 7 מ' ₪ וכ- 5 מ' ₪, בהתאמה. עם פרסום הדוחות הכריזה החברה על דיבידנד ביניים נוסף לשנת 2022 בהיקף כולל של 8 מ' ₪ אשר ישולם ב- 1 בדצמבר 2022, וזאת בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה של חלוקת לפחות 30% מהרווח הנקי של החברה בשנת 2022.


בחודש אפריל 2022, עדכנה החברה על השלמת עסקת ארנו - השקעה ורכישת 51% מהון המניות של קבוצת ארנו בתמורה של 16 מ' ₪. במסגרת הסכם הרכישה האמור, ניתנה לחברה אופציה לרכישת 9% נוספים מהון מניות קבוצת ארנו בתמורה של כ- 2.8 מ' ₪, כך שלאחר מימוש האופציה תחזיק החברה 60% מהון המניות של קבוצת ארנו.


ברבעון השלישי (אוגוסט 2022) אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה עצמית למניות החברה בסכום כולל של עד 5 מ' ₪, לתקופה של 3 חודשים, החל מיום 1 בספטמבר 2022. נכון לתום הרבעון השלישי, רכשה החברה מניות של החברה בעלות כוללת של כ- 2.2 מ' ₪, ועד למועד פרסום הדוח הנוכחי רכשה החברה מניות נוספות בעלות כוללת של כ- 2.5 מ' ₪, ובסה"כ כ- 4.7 מ' ₪.


bottom of page