top of page

אנרג'יקס מתגברת על המכשולים ומציגה רווח שיא

ההכנסות ברבעון הסתכמו לכ-129 מיליון ש"ח, גידול של פי 2 QOQ, החברה החלה להפעיל מתקנים חדשים ונהנתה ממחירי החשמל הגואים באירופה עם זאת היחלשות הזלוטי הקשתה.


תוצאות עיקריות לרבעון השלישי לשנת 2022:


הכנסות החברה צמחו בכ- 98% והסתכמו ברבעון לכ-129 מיליון ש"ח לעומת סך הכנסות של כ-65 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הגידול נובע מחיבור מתקנים חדשים בכלל הטריטוריות, ועליית מחירי החשמל בקיזוז השפעת שע"ח של הזלוטי ביחס לשקל.


ה-EBITDA ברבעון גדל פי 2 והסתכם לכ-96 מיליון ש"ח לעומת כ-47 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

הוצאות מימון, נטו הסתכמו ברבעון לכ- 24 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ- 15 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. עיקר הגידול, נובע מהשפעת עליית המדד בישראל.


הרווח נקי המיוחס לבעלים גדל מעל פי 3 והסתכם לכ- 48 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 15 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. בהתאם למדיניות הדיבידנד של החברה, החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד לרבעון הרביעי בסך של 5 אגורות (כ- 27 מיליון ש"ח) שישולם בחודש דצמבר 2022, אשר ביחד עם חלוקות קודמות במהלך 2022 מביאה את סכום הדיבידנד ששולם למניה לסך של 20 אג', כפי שהודיעה החברה בחודש מרץ 2022.אירועים עיקריים במהלך הרבעון ועד סמוך למועד הפרסום:

בחודש אוגוסט העלתה החברה את התחזיות לשנים 2022-2023 עיקר השינוי נובע ממחירי החשמל הגבוהים בפולין ובארה"ב ותיקון הסכמי מכירת החשמל ועסקאות קיבוע מחיר החשמל. להערכת החברה היקף ההכנסות בשנת 2022 יסתכם בטווח של כ- 535-565 מיליון ש"ח, הרווח הגולמי בטווח של 455-485 מיליון ש"ח ו-FFO יסתכם בטווח של 365-395 מיליון ש"ח.


בעקבות עליה משמעותית במחירי החשמל בפולין, דיווחה החברה כי ממשלת פולין אימצה חקיקה להגבלה זמנית של מחירי החשמל בפולין לתקופה שבין 1 בדצמבר 2022 ועד לתאריך 31 בדצמבר 2023 למחיר מקסימאלי של 295 זלוטי ל- 1MWh חשמל מיוצר מאנרגיית הרוח ו- 355 זלוטי ל- 1MWh חשמל המיוצר ממתקנים פוטו-וולטאיים. החברה לומדת את החקיקה והשלכותיה ולהערכתה לקביעת התקרה פוטנציאל להפחתה בתחזית ההכנסות לשנת 2023 של עד כ- 200 מיליון ש"ח. עם זאת, החברה פועלת לתיקון מערך ההסכמים שרלבנטיים למכירת החשמל בפולין אשר יביאו להערכתה לצמצום היקף הפגיעה הצפוי בתחזית הכנסותיה לשנת 2023 לסך של 30-70 מיליון ש"ח. לאור כך, הפחיתה החברה את תחזית ההכנסות לשנת 2023 בכ- 50 מיליון ש"ח.


פעילות החברה בפולין

בחודש יולי הודיעה החברה על תיקון להסכמי החשמל של כל חוות הרוח של החברה בפולין. התיקון צפוי להביא לגידול משמעותי בהכנסותיה של החברה בפולין בשנים 2022-2024. התיקון כלל גם התקשרות ארוכת טווח, לשנים 2025-2034, לקיבוע מחיר ביחס לצפי ייצור בשיעור של עד- 38% מסך צפי ייצור החשמל של החברה בפולין.


במהלך הרבעון הושלמו עבודות ההקמה של חוות הרוח באני 4 בפולין בהספק כולל של MW56 וכל 16 טורבינות הרוח החלו לייצר חשמל המוזרם לרשת החשמל הפולנית. בתחילת השנה הושלמו עבודות ההקמה של שתי חוות הרוח, באני 3 וספופול בהספק כולל של 126MW.


החברה פועלת להרחבת צבר הפרויקטים בייזום ופיתוח בפולין בתחום הרוח וה- PV ובמסגרת זו החלה בעבודות ההקמה של הפרויקט הפוטו וולטאי הראשון שלה בפולין בהספק של כ- 12MWp.


הפעילות בארה"ב:

נכון למועד אישור הדוח, עומד סך היקף הפרויקטים של החברה בייזום בארה"ב על כ- 5.2GWpבתחום הפוטו-וולטאי ומעל ל- 6.4GWh פרויקטים בתחום האגירה. לכל הפרויקטים בתחום הפוטו-וולטאי שהינם חלק מצבר הפרויקטים בייזום מתקדם ולקראת הקמה הסכמי חיבור לרשת החשמל PJM. להערכת החברה, עד לסוף שנת 2023, לחברה יהיו כ- 1GWp מחוברים לרשת או בשלבי הקמה סופיים.


החברה מצויה בעיצומן של עבודות ההקמה של פרויקטים בהספק של MWp238 ונערכת לתחילת עבודות ההקמה של פרויקטים בהספק נוסף של MWp74 בוירג'יניה וכ- MWp104 בפנסילבניה.


אימוץ חקיקה חסרת תקדים לקידום אנרגיות מתחדשות: בתי הנבחרים בארה"ב אימץ את החוק לקידום אנרגיות מתחדשות מכוחו מתוכננת הקצאה של כ- 369 מיליארד דולר עבור תכניות אקלים ואנרגיה ומתן אופק להשקעה בתחום האנרגיה המתחדשת בארה"ב עם הטבת מס של לפחות 30% ל- 10 שנים נוספות. בהתבסס על החוק שפורסם, החברה מעריכה כי פרויקטים שתקים בשנים הקרובות יהיו זכאים להטבת מס (ITC) של 40-50% אשר צפוי להקטין את ההון העצמי שנדרש להקמת הפרויקטים ולהגדיל את התשואה בגינם.


החברה מנהלת מו"מ לעסקאות מימון בהיקף של כ- 630 מיליון דולר ממוסדות פיננסים מובילים בארה"ב.


הפעילות בישראל:

קבלת אישור רשות החשמל לסגירה פיננסית של חוות רוח ברמת הגולן בהספק של MW104 - פרויקט אר"ן כך שהחברה השלימה את מלוא התנאים למשיכה מכוח עסקת המימון הפרויקטאלי בסך של עד 650 מיליון ש"ח, ולפרויקט תעריף מובטח בסך של 29.116 אג' ל- KWh1, צמוד מדד, למשך 20 שנה. בתקופת הדוח החלו עבודות ההקמה בפרויקט.


החברה ממשיכה לפתח ולקדם את פעילותה בתחום הפטו-וולטאי ופועלת לקבלת היתר בניה להקמת פרויקט ג'וליס במתח עליון בהספק של כ- 90MWp לאחר שהתכנית להקמת הפרויקט אושרה בוועדת לתשתיות הלאומיות ובממשלה, וכן נערכת לתחילת ההקמה של פרויקטים לייצור ואגירת חשמל בתחום הפוטו-וולטאי במסגרת הליך תחרותי 2. במסגרת הליך זה התקשרה החברה עם חברת בת בבעלותה המלאה של תדריאן גרופ בע"מ בעסקת מסגרת, לאספקת מערכות לאגירת אנרגיה בעלות כוללת של עד כ-85 מיליון דולר.

bottom of page