top of page

אמת מחשוב עם תוצאות חזקות וצמיחה מהירה

ההכנסות ברבעון עלו בכ- 40% לעומת אשתקד (QOQ) והסתכמו בכ- 262.6 מיליון ש"ח, עם תרומתן הגבוהה של החברות שרכשנו לאחרונה: יוניטסק ואיידיאומובייל

הכנסות הקבוצה ברבעון עלו בכ- 39% והסתכמו בכ-262.6 מיליון ש"ח לעומת כ-189 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות מגזר תשתיות ענן, מחשוב וסייבר עלו ברבעון בכ- 14% והסתכמו בכ-191 מיליון ש"ח לעומת כ- 168 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות המגזר נובעת מגידול אורגני של הפעילויות ותוספת לקוחות חדשים. הכנסות מגזר תוכנה, יישומי ענן ודיגיטל עלו ברבעון בכ- 232% והסתכמו בכ-72.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 21.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. רובו של הגידול בהכנסות המגזר, נובע מאיחוד התוצאות של קבוצת יוניטסק אשר נרכשה בסוף שנת 2021 ושל קבוצת איידאומובייל אשר נרכשה ברבעון השני של 2022 ואשר תוצאותיהן לא אוחדו בתקופה המקבילה.


הרווח הגולמי עלה ברבעון בכ- 56% והסתכם בכ- 43.1 מיליון ש"ח (16.4% מסך ההכנסות) לעומת כ-27.6 מיליון ש"ח (14.6% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. השיפור בשיעור הרווחיות הגולמית נובע משינוי בתמהיל העסקאות בשני מגזרי הפעילות.


הרווח התפעולי ברבעון עלה בכמעט פי 3 והסתכם בכ- 6.5 מיליון ש"ח לעומת כ- 2.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי במגזר תשתיות ענן, מחשוב וסייבר ברבעון גדל בכ- 183% והסתכם בכ-4.7 מיליון ₪ (כ-2.5% מהכנסות המגזר) לעומת רווח תפעולי של כ-1.7 מיליון ש"ח (כ-1% מהכנסות המגזר) ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח מיוחסת לגידול בהכנסות במגזר זה בשילוב השיפור בשיעורי הרווחיות. הרווח התפעולי במגזר תוכנה, יישומי ענן ודיגיטל ברבעון הסתכם לסך של כ-1.7 מיליון ש"ח (2.4% מהכנסות המגזר), גידול של כ- 226% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווחי המגזר מיוחס בעיקר לעלייה אורגנית ברווחי החברות הכלולות במגזר זה בשל הרחבת פעילויות ופרויקטים מול לקוחות חדשים וכן לאיחוד תוצאות קבוצת יוניטסק וקבוצת איידאומובייל אשר טרם אוחדו בתקופה המקבילה.


החל מהרבעון הראשון של שנת 2022, עם השלמת הפיצול וגריעת פעילות ה- OEM, והכללת תוצאות יוניטסק לתקופה המלאה, מוצגים לראשונה שני מגזרי פעילות:

  1. מגזר תשתיות ענן, מחשוב וסייבר - הכולל את החברות הפועלות כאינטגרטוריות IT, אבטחת מידע, ופתרונות הענן הפרטי והציבורי.

  2. מגזר תוכנה, יישומי ענן ודיגיטל- הכולל את החברות בקבוצת יוניטסק (אשר נרכשה בסוף 2021), יחד עם חברות נוספות בקבוצה העוסקות בפיתוח תוכנה בסביבות מגוונות, תכנון והטמעת מערכות תוכנה מתקדמות , ביצוע תהליכי טרנספורמציה לסביבות מחשוב בענן ויישומי דיגיטל.


ה- EBITDA (מפעילות נמשכת) עלה ברבעון בכ- 86% והסתכם בכ- 13.1 מיליון ש"ח לעומת כ- 7.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.


הרווח מפעילויות נמשכות, נטו, הסתכם ברבעון בכ- 4.6 מיליון ש"ח לעומת כ-0.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.


דיבידנד - החברה ממשיכה לממש את מדיניות חלוקת הדיבידנדים הרבעוניים בגובה של כ-60% מהרווח הנקי .


יואב ויינברג, מנכ"ל א.מ.ת מחשוב מסר: "אנו שמחים על התוצאות החזקות ברבעון, חרף אתגרי המאקרו של התקופה. אנו מציגים גידול משמעותי בפעילות האורגנית של שני המגזרים יחד עם תרומתן הגבוהה של החברות שרכשנו לאחרונה, יוניטסק ואיידיאומובייל, אשר באו לידי ביטוי באופן מלא ברבעון זה. בראיה קדימה, נמשיך להתמקד בחיזוק מנועי הצמיחה של החברה, לרבות תחום הענן והסייבר ומאמינים כי היכולות הקיימות בחברה והקשרים האסטרטגיים ארוכי הטווח שלנו עם הלקוחות, ממצבים את החברה עם יכולת טובה למימוש אסטרטגיית הצמיחה בשנים הקרובות."

bottom of page