top of page

אלביט מפספסת בפעם השלישית את התחזית הרווח - המניה יורדת 8%

הרווח הנקי למניה Non-GAAP - 1.40 דולר לעומת צפי האנליסטים של 2.1 דולר, צבר הזמנות של 14.7 מיליארד דולר, ההכנסות הרבעון הסתכמו ב- 1.3 מיליארד דולר

תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2022:


הכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכמו ב- 1,348.9 מיליון דולר בהשוואה ל- 1,363.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.


הרווח הגולמי Non-GAAP(*) לרבעון השלישי של שנת 2022 הסתכם ב- 337.9 מיליון דולר (25.0% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 370.7 מיליון דולר (27.2% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי לפי US-GAAP ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכם ב- 326.0מיליון דולר (24.2% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 363.2 מיליון דולר (26.6% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי לפי US-GAAP ו- Non-GAAP ברבעון השלישי של 2022 כולל הוצאות בסך של כ- 13 מיליון דולר הקשורות להשפעת העליה המשמעותית במחיר מנית החברה על תכניות תגמול עובדים הקשורות למחיר המניה.


הוצאות המחקר והפיתוח, נטו ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכמו ב- 113.2 מיליון דולר (8.4% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 101.5 מיליון דולר (7.4% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.


הוצאות השיווק והמכירה, נטו ברבעון השלישי של 2022 הסתכמו ב- 68.5 מיליון דולר (5.1% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 84.1 מיליון דולר (6.2% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.


הוצאות הנהלה וכלליות, נטו ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכמו ב- 80.2 מיליון דולר (5.9% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 67.3 מיליון דולר (4.9% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.


הכנסות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון השלישי של שנת 2022, הסתכמו ב- 9.4 מיליון דולר. הכנסות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון השלישי של שנת 2022 נבעו מרווח הון ממכירת בניין בישראל.


הרווח התפעולי Non-GAAP(*) ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכם ב- 84.3 מיליון דולר (6.3% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 123.0 מיליון דולר (9.0% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לפי US-GAAP ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכם ב- 73.4מיליון דולר (5.4% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 110.3 מיליון דולר (8.1% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2022 לפי US-GAAP ו- Non-GAAP(*) הופחת בסך של כ- 22 מיליון דולר בגין הוצאות הקשורות לתכניות תגמול עובדים הקשורות למחיר המניה.


הוצאות המימון, נטו ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכמו ב- 16.4 מיליון דולר, בהשוואה ל- 13.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.


הכנסות אחרות, נטו ברבעון השלישי לשנת 2022 הסתכמו ב- 4.8 מיליון דולר בהשוואה ל- 0.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות אחרות, נטו ברבעון השלישי לשנת 2022 נבעו בעיקר משערוך שווי השקעה בחברה כלולה.


מיסים על הכנסה ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכמו ב- 7.9 מיליון דולר, בהשוואה ל- 8.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.


חלק החברה ברווחי חברות כלולות ושותפויות ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכמו ל- 2.3 מיליון דולר, בהשוואה ל- 3.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.


הרווח הנקי Non-GAAP(*) המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכם ב- 62.6 מיליון דולר (4.6% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 103.1 מיליון דולר (7.6% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה לפי US-GAAP לרבעון השלישי של שנת 2022 הסתכם ב- 56.2 מיליון דולר (4.2% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 91.9 מיליון דולר (6.7% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2022 הופחת בסך של כ- 20 מיליון דולר בגין הוצאות נטו הקשורות לתוכניות תגמול עובדים הקשורות למחיר המניה.


הרווח למניה Non-GAAP(*) בדילול מלא המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השלישי של שנת 2022, עמד על 1.40 דולר, בהשוואה ל- 2.33 דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה לפי US-GAAP לרבעון השלישי של 2022 עמד על 1.26 דולר בהשוואה ל- 2.08 דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2022 הופחת ב- 0.45 דולר בגין הוצאות הקשורות לתוכניות תגמול עובדים הקשורות למחיר המניה.


צבר ההזמנות של החברה ליום 30 בספטמבר 2022 הסתכם לסך של 14.7 מיליארד דולר. כ- 75% מצבר ההזמנות הנוכחי של החברה מיועד למכירה ללקוחות מחוץ לישראל. כ- 40% מצבר ההזמנות הנוכחי מיועד לביצוע ביתרת שנת 2022 ובמהלך 2023.


בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, ציין: "הסביבה הנוכחית מציגה הזדמנויות ואתגרים עבור אלביט מערכות. עלייה במתחים הגיאופוליטיים וצמיחה בתקציבי ביטחון יצרו הזדמנויות רבות ואנו מגדילים את ההשקעה בפיתוח העסקי על מנת למצות את הפוטנציאל של המגמות הללו.

האנשים שלנו הם הנכס החשוב ביותר שלנו והתרומה שלהם הנה חיונית להצלחה שלנו בטווח הארוך. השנה, כחלק ממאמצינו לשמר עובדים בעלי ביצועים טובים, הענקנו תוכניות תגמול לעובדים הקשורות למחיר המניה וצברנו הוצאות בהתאם.

בנוסף, הגדלנו מלאים ברבעונים האחרונים כחלק מהמאמצים שלנו למתן את ההשפעה של שיבושים בשרשרת האספקה העולמית ולשמר אספקות בזמן ללקוחות שלנו.

הנחת העבודה שלנו היא שלחצי עליית המחירים בשרשרת האספקה ובשוק העבודה ישככו בהדרגה החל מהמחצית השניה של 2023.

אנו ממשיכים להשקיע בפורטפוליו היכולות המתקדמות של אלביט מערכות ובכללן במערכות לא מאוישות, C4I, ל״א, פתרונות ימיים וחימושים מדויקים.

ההזמנות המשמעותיות שקיבלנו ב- 2022 הדגישו את הרלוונטיות של הפורטפוליו שלנו עבור לקוחותינו והן תומכות בסיכויי צמיחה עתידיים".

bottom of page