top of page

אינרום עם שיא במכירות לאחר מיזוג SP

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה בחציון הראשון, הסתכם בכ-58.5 מיליון ש"ח, גידול של כ-20.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד
קבוצת אינרום תעשיות בנייה פועלת בארבעה תחומי פעילות, באמצעות ארבע חברות בנות שבשליטתה המלאה: איטונג (100%) העוסקת בפתרונות בנייה, כרמית מיסטר פיקס (100%) העוסקת במוצרי גמר לבנייה, נירלט צבעים (100%) ואס.פי. תעשיות (100%) העוסקת בתחום מערכות אינסטלציה, מדווחת על תוצאות הרבעון השני עם גידול לאחר רכישת SP.

המכירות במחצית הראשונה הסתכמו בכ- 570.6 מיליון ש"ח, גידול של כ- 14.5% ביחס למכירות של כ- 498.1 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. ברבעון השני לשנת 2022 צמחו המכירות בכ-13.8% והסתכמו בכ-287.6 מיליון ש"ח לעומת כ-252.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול במכירות נבע בעיקר מאיחוד לראשונה של תחום מערכות האינסטלציה וכן מהמשך צמיחה אורגנית בכל התחומים האחרים.


הרווח הגולמי הסתכם במחצית הראשונה בכ-197.4 מיליון ש"ח (34.6% מהמכירות), גידול של כ- 8.6% לעומת כ- 181.8 מיליון ש"ח (36.5% מהמכירות) במחצית המקבילה אשתקד. ברבעון השני לשנת 2022 הסתכם הרווח הגולמי בכ-99.5 מיליון ש"ח (34.6% מהמכירות), גידול של כ-10.4% ביחס לרווח הגולמי ברבעון המקביל אשתקד שהסתכם בכ-90.1 מיליון ש"ח (35.7% מהמכירות). הגידול ברווח הגולמי נבע בעיקר מאיחוד לראשונה של תחום פעילות מערכות האינסטלציה, שקוזז בחלקו ע"י קיטון בתחום מוצרי הצבעים, בעיקר בשל השפעת העליות במחירי חומרי הגלם.


הרווח התפעולי במחצית הראשונה הסתכם בכ- 83.2 מיליון ש"ח (14.6% מהמכירות), גידול של כ-1% לעומת כ- 82.4 מיליון ש"ח (16.5% מהמכירות) במחצית המקבילה אשתקד. ברבעון השני לשנת 2022 הסתכם הרווח התפעולי בכ-43.2 מיליון ש"ח (15% מהמכירות), קיטון של 2.4% בהשוואה לכ-44.2 מיליון ש"ח (17.5% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. השינוי ברווח התפעולי נבע בעיקר מהגידול ברווח הגולמי אשר קוזז בעיקר ע"י גידול בהוצאות מכירה ושיווק נגזרות הצמיחה במכירות והשפעת האיחוד לראשונה של תחום מערכות האינסטלציה.


ה-EBITDA במחצית הראשונה הסתכם בכ-113.5 מיליון ש"ח (19.9% מהמכירות) גידול של כ-4.2% לעומת כ- 108.9 מיליון ש"ח (21.9% מהמכירות) במחצית המקבילה אשתקד. ברבעון השני לשנת 2022 הסתכם ה-EBITDA לכ-57.8 מיליון ש"ח (20.1% מהמכירות), בדומה לכ-57.3 מיליון ש"ח (22.7% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. עיקר השינוי ב-EBITDA נגזר מהשינוי ברווח התפעולי.


הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם במחצית הראשונה בכ-58.5 מיליון ש"ח (מתוכו סך של כ-30.4 מיליון ש"ח ברבעון השני), בהשוואה לכ-48.6 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד (מתוכו סך של כ-26.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד), שהינו לאחר ניכוי החלק שיוחס לבעלי מניות המיעוט שהיו בנירלט צבעים בע"מ עד לרכישת מלוא חלקם בחודש יוני שנה שעברה. בהתאם, הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה בתקופות הדיווח, משקף גידול של כ-20.4% בהשוואה למחצית המקבילה אשתקד וגידול של כ-15.3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

במסגרת אישור הדוחות לרבעון השני לשנת 2022, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך של כ-7.6 מיליון ש"ח (כ-0.06 ש"ח למניה), המהווה, בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה, 25% מהרווח הנקי של החברה המיוחס לבעלי מניותיה ברבעון השני לשנת 2022.

בסה"כ חילקה החברה מרווחי המחצית הראשונה של שנת 2022, דיבידנדים בסך כולל של כ- 14.6 מיליון ש"ח לבעלי מניותיה.


ביום 2 בינואר 2022 השלימה החברה את העסקה לרכישת מלוא פעילות ה-SP הממוקדת בייצור מכירה ושיווק של מערכות אנסטלציה המיועדות בעיקר להולכת נוזלים בתחום האינסטלציה הביתית ולמבנים השונים. עלות רכישת פעילות ה-SP הסתכמה בכ-153 מיליון ש"ח והיא אוחדה לראשונה מתחילת השנה.

bottom of page