top of page

אינטר תעשיות מזנקת 8% בעקבות הדוחות

הכנסות החברה זינקו למעל 200 מיליון ש"ח, החברה עברה לרווח של מעל 4.3 מיליון ש"ח


אינטר תעשיות פלוס, המתמחה במתן מענה מלא לכל צרכי האנרגיה, החשמל והאלקטרו מכאניקה בישראל, פרסמה את תוצאותיה לחציון הראשון ולרבעון השני לשנת 2022


עיקרי תוצאות החברה לרבעון השני לשנת 2022


הכנסות החברה לרבעון השני לשנת 2022 הוכפלו והסתכמו לכ- 201.4 מיליון שקל, לעומת כ- 102.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול מיוחס לתחום הפרויקטים של החברה עלה בכ- 65.8% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ומאיחוד תוצאות חברת קונסטנטין את אטש (המיוחס לתחום הסחר והשירותים).


הרווח הגולמי לרבעון השני לשנת 2022 הוכפל גם הוא והסתכם בכ- 24 מיליון שקל, לעומת רווח גולמי של כ- 11 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי בתקופה האמורה עמד על כ- 11.9% לעומת כ- 10.8% ברבעון המקביל אשתקד.


הרווח התפעולי לרבעון השני לשנת 2022 הסתכם בכ- 8 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של כ- 2 מיליון שקל.


שאינו מהותי (כ- 80 א' שקל) ברבעון המקביל אשתקד.


ה -EBITDA לרבעון השני לשנת 2022 הסתכם לכ- 12 מיליון שקל, פי 2.4 מהרבעון המקביל אשתקד.


החברה סיימה את הרבעון השני לשנת 2022 ברווח נקי של כ- 4.3 מיליון שקל, לעומת רווח נקי שאינו מהותי (14 א' שקל) ברבעון המקביל אשתקד.


ג'רי שנירר, מנכ"ל החברה: "בחציון הראשון של שנת 2022 מחזור המכירות של החברה גדל, הרווח התפעולי והנקי חיוביים וקיים עודף מזומנים על התחייבויות לבנקים. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד השינוי ברור, משמעותי וניכר לעין. מדדים חיוביים אלה לצד השינוי האסטרטגי בחברה - מיקודה ביזמות, תשתיות ושירותים בעולמות האנרגיה, במגוון מודלים עסקיים, תוך יצירת נוכחות משמעותית בכל עולמות התוכן הרלבנטיים, רכישה ופיתוח תיק השירות, ריענון המבנה הארגוני שלה וטיוב משמעותי בכוח האדם הניהולי - מאפשרים לשמר ולחזק את האטרקטיביות שלה למול צרכי השוק המתהווים בעולמות ביזור האנרגיה והפחתת פליטת הפחמן.

בתקופת הדיווח מוזגה חברת קונסטנטין את אטש לתוך פורטפוליו הקבוצה. הטמעת פעילות קונסטנטין את אטש מאפשרת לקבוצה לחזק את נוכחותה בשרשרת הערך בעולם תשתיות האנרגיה ומאפשרת לקבוצה להיערך באופן מיטבי לפתרונות ומענה לצרכי המיקרו גריד. נציין כי, הרכישה מאפשרת לקבוצה להנות מהכנסות חוזרות רב שנתיות משמעותיות.

מימוש האסטרטגיה העסקית אותה התוותה הנהלת החברה, אף זוכה להמשך הבעת אמון מקבוצת השליטה ולראייה, בחודש פברואר האחרון השלימה החברה בהצלחה גיוס של כ- 40 מיליון שקל בהנפקת זכויות ורכישת זכויות ייזום בפרויקט PV270 מגה-וואט ביוון.

החברה תמשיך להשקיע מאמצים רבים בהרחבת פעילותה והתרחבותה הגאוגרפית לרבות בעסקאות ייזום, התואמות את אסטרטגיית החברה, תוך ניצול הזדמנויות בשילוב פוטנציאל למיצוב החברה כמוביל בתחום האנרגיה".


bottom of page