top of page

איירפורט סיטי עם דוח שמעלה שאלות רבות

הוצאת המימון זינקו למעל 163 מיליון ש"ח לעומת 76 מיליון ברבעון מקביל, המשך הערכות השווי אשר המופרזות בעת העלאות הריבית יחזרו כחרב פיפיות ברבעונים הבאים - והשליטה בדוח הרווח והפסד חומקת מידי החברה.


החברה העוסקת בייזום, בנייה, השכרה וניהול של פרוייקט נדל"ן ליד נתב"ג, וכן ייזום והשכרת פרוייקטי נדל"ן למסחר, משרדים ומגורים, מדווחת על הרבעון השני של השנה ולמרות הרווח בשורה התחתונה שאף גדל ב-14% נראה כי החברה מתחילה לאבד שליטה על הדוח רווח והפסד.


נושא איבוד השליטה לרוב עולה שמדברים על נגזרים, אך מניתוח הדוח הרי שיש מספר נקודות שחייבים לתת עליהם את הדעת קברניטי החברה:


  1. הוצאות המימון - ניתן להבחין בגידול החד כפי שציינו לעיל, 163 מיליון ש"ח ברבעון, נכון שיש זקיפה לאותו רבעון עקב של 111 מיליון ש"ח של הצמדת המדד, אך גם הפסד של 32 מיליון ש"ח עקב הירידות בשווקים.

  2. המשך השערוכים - החברה מציינת כי מתחילת השנה היא שיערכה את נכסיה ב-293 מיליון ש"ח כאשר 216 נזקפו כבר ברבעון הראשון, אך עתה הם זקפו רק 77 מיליון ש"ח, הרי ברור כי עם המשך עליית הריבית שחלק גדול מן השערוכים האלה (אשר מהווים מספר חלש) מכוון שהם אינם תזרימיים ונקבעים ע"י מעריך שווי (שעם כל הכבוד אליו לא פרופסור לכלכלה).

השילוב המסוכן של המשך העלאות הריבית בעולם ובישראל, הרי שהם ישפיעו בכיוונים הפוכים על דוחות החברה אשר תחזור ותשערך מטה חלק מהותי מהשערוכים שאנו רואים עתה, אשר השפעתם רק מעוות את הדוחות עקב כך שחברות כאלה חותמות חוזים ארוכי טווח מול המשכיר.


מנגד העלאת הריבית היא דבר מוחשי ביותר שימשיך להשפיע על הוצאות המימון בצורה שקשה לראות כיצד תטיב עם החברה.


כך שעם שערוכים רבים אשר צפויים לרדת והוצאות מימון עולות, לא פלא שמניית החברה לא מתרוממת.


bottom of page