top of page

איילון הופכת לבעלת עניין במישורים

איילון רכשה 4.7 מיליון ש"ח ועתה הפכה לבעלת עניין עם החזקות בשווי 48 מיליון ש"ח


איילון קרנות נאמנות הופכת לבעלת עניין במישורים עם רכישה של כ-462 אלף מניות במסגרת עסקה שנעשית בבורסה. לאחר העסקה איילון מחזיקה כ-1.7 מיליון מניות מישורים המהווים אחזקה של 5.08% ממניות מישורים. סך הכל שווי המניות של החברה שבידי איילון עומד על כ-17.6 מיליון שקל.


בנוסף למניות, מחזיקה איילון איגרות חוב של מישורים בארבע סדרות שונות: מישורים אג"ח ה' עם כ-4 מיליון איגרות בשווי של כ-3.6 מיליון שקל; מישורים אג"ח ו' עם כ-6.6 מיליון איגרות בשווי של כ-6.3 מיליון שקל; מישורים אג"ח ח' עם כ-9.8 מיליון איגרות בשווי של כ-10.7 מיליון שקל; ומישורים אג"ח ט עם כ-9.3 מיליון איגרות בשווי של כ-9.7 מיליון שקל. האחזקה המצטברת של הקרן באיגרות חוב מהווה 7.5% מסך איגרות החוב של מישורים. סך הכל איילון קרן נאמנות מחזיקה במניות ובאיגרות חוב של מישורים בסכום כולל של כ-48 מיליון שקל.


מישורים, אשר בשליטת אלכס שניידר, מנוהלת ע"י אלון וקסמן (משמאל) ועוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בהשקעות נדל"ן מניב בישראל ובארה"ב. מישורים הינה גם בעלת השליטה (כ-50%) בחברת סקייליין, המפעילה נכסים מניבים מלונאים בקנדה ובארה"ב ונסחרת בבורסה בתל אביב.


קרדיט צילום : ליאת פדרמן

bottom of page