top of page

אידומו מעריכה כי תגיע לאיזון תפעולי בסוף 2023

ההכנסות במחצית הראשונה של 2022 עלו בכ-37% לכ-6.7 מיליון דולר, הודות להעמקת המכירות ללקוחות קיימים


חברת אידומו (Idomoo) שפיתחה טכנולוגיה חדשנית בתחום הווידאו בהתאמה אישית לעסקים, והנפיקה מניות לראשונה בבורסה בתל אביב בחודש יוני 2021, דיווחה על תוצאותיה הכספיות למחצית הראשונה של שנת 2022, המלמדות על המשך צמיחה בהכנסות וגידול בפעילות העסקית.


קרדיט צילום: דרור סיתהכל


עיקרי התוצאות


ההכנסות של אידומו במחצית הראשונה של שנת 2022 בכ-37% לכ-6.7 מיליון דולר, לעומת כ-4.9 מיליון דולר במחצית המקבילה בשנת 2021. הגידול נובע מגידול בפעילות החברה הן כתוצאה מהעמקת המכירות ללקוחות קיימים והן כתוצאה ממכירות ללקוחות חדשים.

הרווח הגולמי של החברה במחצית הראשונה של השנה עלה בכ- 38.8% לכ-5.4 מיליון דולר (כ-81% מההכנסות), בהשוואה לכ-3.9 מיליון דולר (כ-80% מההכנסות) במחצית המקבילה בשנת 2021.

הוצאות התפעול (הוצאות מחקר ופיתוח, מכירה שיווק והנהלה וכלליות) הסתכמו במחצית הראשונה של 2022 לכ-10.9 מיליון דולר, בהשוואה לכ-7.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2021. הגידול נובע כחלק מהאסטרטגיה העסקית של החברה לאחר הנפקתה בין היתר מגידול בהוצאות פיתוח, מכירה ושיווק , בעיקר בגין מרכיב שכר כחלק מהאצת התרחבות החברה .

החברה רשמה במחצית הראשונה של שנת 2022 הפסד של כ-8.5 מיליון דולר, לעומת הפסד של 5.1 מיליון דולר. יצוין, כי בנטרול הפסד בסך כ-2.6 מיליון דולר בגין חלק החברה בהפסדי חברהת הבת מינטה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני , ובנטרול התאמות בגין אופציות עובדים, הסתכם הפסד החברה במחצית הראשונה בכ-5.4 מיליון דולר (לפני מיסים), לעומת הפסד מנוטרל של כ-3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.


יתרת ה- ARR (נתון ההכנסות השנתיות המתחדשות) של החברה לסוף הרבעון השני של שנת 2022 טיפסה לכ-15 מיליון דולר, לעומת כ-11 מיליון דולר בסוף הרבעון השני של שנת 2021, גידול שנתי של כ-36%. מדובר בגידול בקצב הצמיחה לאחר שבסוף הרבעון הראשון של 2022 עמדה יתרת ה-ARR על כ-13.6 מיליון דולר ובסוף 2021 הנתון עמד על כ-13.1 מיליון דולר.

צבר ההזמנות של החברה לסוף הרבעון השני של שנת 2022 הסתכם בכ-13.9 מיליוני דולר לעומת כ-10.4 מיליוני דולר בסוף הרבעון השני של שנת 2021, גידול של כ- 32%. במהלך ששת החודשים הראשונים של שנת 2022 החברה חתמה על הסכמים חדשים עם מינימום שימוש בסך כולל של כ-6.4 מיליון דולר.


ל-30 ביוני 2022, לחברה מזומנים ופקדונות בסך כ-14 מיליון דולר. החברה מעריכה כי קצב השימוש במזומנים מפעילות שוטפת בחציון השני של השנה, יהיה נמוך משמעותית מהחציון הראשון. בנוסף, החברה מעריכה כי תגיע לאיזון תזרימי תפעולי במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2023.

לאחר תאריך המאזן:


עסקה משמעותית בתחום הגיימינג - באוגוסט 2022 עדכנה על קבלת הזמנה מחייבת ראשונית מאחת מענקיות חברות הגיימינג העולמיות הנסחרת בשווי של עשרות מיליארדי דולרים, להתקשרות לעבודה בפלטפורמת החברה ליצירת סרטוני וידיאו פרסונאליים עבור אחד ממשחקי הדגל של חברת הגימיינג. ההזמנה היא בהיקף של כ-750 אלף דולר המהווים את ההתחייבות המינימאלית של הלקוח לקבלת שירותים. הזמנה זו הינה כחלק מהעמקת פעילות החברה בתחום הגיימינג וזאת על בסיס הצלחות שהציגה עם לקוחות משמעותיים בתחום.

bottom of page