top of page

אושר הפיצול של דורסל מסינאל

אסיפת בעלי המניות אישרה את הפיצול ברוב גדול של כ-99% המהלך צפוי להתבצע בפועל תוך 30 יום.


חברות סינאל דורסל הודיעו הבוקר כי האסיפות הכלליות של בעלי המניות אישרו את מהלך שינוי המבנה והמיזוג בין חברות הקבוצה אשר במהותו יפצל את דורסל מסינאל , כך שבעלי המניות בסינאל יקבלו לידיהם להחזקה במישרין את מניות דורסל שהוחזקו עד כה על ידי סינאל. המהלך אושר ברוב של כ-99% מכלל בעלי המניות בדורסל וכ-95% מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה.

השינוי המבני יאפשר לחברות לבצע מיקוד עסקי ולהוציא לפועל תוכניות עסקיות שאינן פתוחות היום בפני החברה לאור חוק הריכוזיות. כמו כן, הפיצול יאפשר לסינאל להתמקד בתחום הטכנולוגיה ויגדיל את פוטנציאל הצמיחה של החברה ובמקביל יאפשר לדורסל לבחון הזדמנויות עסקיות של רכישת פעילויות או חברות נסחרות שעד כה היו סגורות בפניה. בעקבות המהלך יעלה שיעור אחזקות הציבור בדורסל בכ 25%, מה שיעלה מאופן משמעותי את הסחירות במניה. אישור האסיפות משקף את האמון שרוכשים בעלי המניות בחברות ובפוטנציאל הטמון במהלך.


אישור אסיפות בעלי המניות מגיע לאחר שקיבלו החברות את אישור רשות המסים והבנקים המממנים ולאחר אישור הבורסה בתל אביב והיתר הרשות לניירות ערך.


התנאי המתלה שנותר לצורך השלמת שינוי המבנה והמיזוג, הינו קבלת תעודת מיזוג מרשם החברות. בהתאם להוראות חוק החברות, תעודת מיזוג צפויה להתקבל עד 30 יום לאחר מועד אישור האסיפות הכלליות כאמור. הפיצול יתבצע בפועל מיד לאחר קבלת התעודה.bottom of page