top of page

אדגר מוכרת נכס בטורנטו ותרשום רווח של 17.5 מיליון ש"ח

החברה חתמה על הסכם למכירת מלוא הזכויות בנכס (חלק החברה 50%) בתמורה לכ- 41 מיליון דולר קנדי


חברת אדגר מדווחת הבוקר, כי חברה המוחזקת בבעלות ובשליטה מלאה בטורנטו קנדה, חתמה על הסכם למכירת מלוא הזכויות בנכס (חלק החברה 50%) בתמורה לכ- 41 מיליון דולר קנדי. החברה צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים רווח נטו לאחר מס בסך של כ-7 מיליוני דולר קנדי (כ-17.5 מיליוני ש"ח) בגין העסקה הנ"ל. הנכס הנמכר הינו בניין משרדים בהיקף של כ- 8,300 מ"ר הממוקם במיד טאון של טורנטו.


רועי גדיש, מנכ"ל חברת אדגר "מכירת הנכס הינה עדות ליכולת השבחת הנכסים של אדגר , שכן הנכס נמכר במחיר משמעותי מעל מחירו בספרים ויניב רווח לחברה של כ- 17.5 מיליון שקל לאחר מס . אדגר רואה בטורנטו פוטנציאל רב ותרה אחר הזדמנויות נוספות במקביל ליישום תכניתה להשבחת הנכסים הקיימים במדינה.

יצוין כי מחצית מהתמורה ניתנה כהלוואה לרוכש לתקופה של 30 חודשים עם אפשרות לפירעון מוקדם בריבית שנתית בטווח שבין 2.5%-3.5%, בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם. כביטחון להחזר ההלוואה נרשם שעבוד ראשון בדרגה על הנכס. צוין כי מחצית מהתמורה ניתנה כהלוואה לרוכש לתקופה של 30 חודשים עם אפשרות לפירעון מוקדם בריבית שנתית בטווח שבין 2.5%-3.5%, בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם. כבטחון להחזר ההלוואה נרשם שעבוד ראשון בדרגה על הנכס.
bottom of page