top of page

אביב בניה השלימה גיוס של 100 מיליון ש"ח בהנפקת סדרת אג"ח חדשה

האג"ח הינן שקליות, נושאות ריבית (קבועה) של כ- 6.9% לשנה, במח"מ של כ- 3.1 שנים


חברת הנדל"ן מ. אביב תעשיות בניה, הודיעה כי השלימה בהצלחה גיוס של כ- 100 מיליון ש"ח בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה 7).

במסגרת המכרז למשקיעים המסווגים והמכרז הציבורי התקבלו ביקושים כוללים של כ- 148,550,000 ש"ח ע.נ., מתוכם בחרה החברה להנפיק בהנפקה על פי דוח הצעת המדף 100,000,000 ש"ח ע.נ. אג"ח סדרה 7.


האג"ח הינן שקליות, נושאות ריבית (קבועה) של כ- 6.9% לשנה, במח"מ של כ- 3.1 שנים. תשלום הקרן הינו ב- 4 תשלומים שנתיים שווים בכל ספטמבר 2024-2027 (כולל). הריבית משולמת בחודשים מרץ וספטמבר 2023-2027 (כולל).


איגרות החוב מדורגות בדירוג Baa1.il (אופק יציב) ע"י מידרוג.

את ההנפקה הובילו ווליו בייס חיתום.


מר אסף אביב, מנכ"ל החברה, מסר: "החברה מודה למשקיעים על הבעת האמון בה. תמורת הכספים שגויסו מהווים תוספת למקורות הנזילים של החברה וישמשו אותה למחזור חוב ולפעילותה העסקית השוטפת."

bottom of page