top of page

אבגול מזנקת 4% ומציגה גידול חד ברווח הנקי

הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2022, הסתכם לסך של כ-5.5 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-1.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, בתשעת החודשים הרווח זינק ל-22 מיליון דולר


חברת אבגול, יצרנית עולמית מובילה בפיתוח, ייצור ושיווק בדים לא ארוגים (Nonwoven) המשמשים כחומר גלם למוצרי היגיינה, דיווחה החברה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2022:

ההכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת 2022, הסתכמו לסך של כ-109.8 מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ-126.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-%13.4.


במהלך הרבעון חלה ירידה של כ-12.0% בכמות המכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אשר מרביתה מיוחסת לירידה בפעילות מפעל החברה ברוסיה כתוצאה מהמלחמה בין רוסיה ואוקראינה.


הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2022, הסתכם לסך של כ-4.18 מיליון דולר, המהווה כ-16.8% מסך ההכנסות, בהשוואה לרווח גולמי בסך של כ-14.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, אשר היווה כ-11.1% מסך ההכנסות בתקופה זו.הרווח הגולמי ברבעון השלישי הושפע לחיוב מירידה במדדי חומרי הגלם במהלך התקופה. השפעת מרווח מדדי מחירי חומרי הגלם, נטו (הפער בין שער המדד בעת קביעת מחירי המכירה, לבין שער המדד בעת רכישת חומרי הגלם) ברבעון השלישי לשנת 2022 הייתה חיובית והסתכמה לסך של כ-7.5 מיליון דולר, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, בה ההשפעה הייתה שלילית והסתכמה לסך של כ-6.7 מיליון דולר.

בסוף הרבעון השלישי של שנת 2022, ונכון למועד פרסום דוח זה, חלה מגמת ירידה ממוצעת במדדי המחירים של חומרי הגלם. ככל שמגמה זו תמשך, החברה צופה כי תהיה לכך השפעה חיובית על תוצאותיה במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2022.


הוצאות המימון, נטו השלישי של שנת 2022 הסתכמו לסך של כ-1.2 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות מימון, נטו בסך של כ-3.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.


הוצאות המימון, במהלך הרבעון הושפעו בעיקר מעלייה בסך של כ-1.4 מיליון דולר בהכנסות מהפרשי שער בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הפרשי השער כאמור נובעים ברובם משערוך של אגרות החוב, אשר לא גודרו למטבע הפעילות של החברה.


הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2022, הסתכם לסך של כ-5.5 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-1.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.


העלייה ברווח הנקי ברבעון השלישי אל מול הרבעון המקביל אשתקד נובעת בעיקר מעלייה ברווח הגולמי והתפעולי וקוזזה חלקית על ידי גידול בהוצאות המיסים

bottom of page